Έγκριση του πρακτικού αποτελεσμάτων της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στη με αρ. πρωτ. 1432/18-06-21 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση στελέχους στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.Κ.Τ.» με

Έγκριση της από 28/05/2021 απόφασης της Συνέλευσης του ΤΕΤ που αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στη με αρ. πρωτ. 586/31-03-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΑΣ

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψήφιων υποτρόφων του τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, και σύναψης συμβάσεων υποτροφίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσ

Πίνακας Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΑΣΚΤ κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» | Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

© ASFA 2024. All rights reserved.