Φοιτητές


Το πρόγραμμα Erasmus+/International Credit Mobility (Erasmus+/ICM) ή Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα (απόδοση στα Ελληνικά) είναι ένα από τα νεότερα προγράμματα του Erasmus+, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΕΜΣ) το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Το αναφερόμενο πρόγραμμα σχετίζεται με δραστηριότητες μετακίνησης προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση και φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση μεταξύ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και συνεργαζόμενων πανεπιστημίων από χώρες εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα Erasmus+/ICM έχει σχετικά μικρό χρόνο ύπαρξης (από το 2015), και για τη Σχολή μας η αναζήτηση διεθνών συνεργασιών είναι μια διαδικασία δυναμική, σε συνεχή εξέλιξη και ανανέωση.

Αν και οι τυπικές διαδικασίες μετακίνησης ανά κατηγορία (φοιτητές-προσωπικό) και τα σχετικά στάδια μοιάζουν με αυτά της κλασικής κινητικότητας, το σκέλος αυτό του προγράμματος έχει αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία των επιχορηγήσεων.

Οι βασικότερες πληροφορίες και δυνατότητες του προγράμματος εμπεριέχονται στην σχετική παρουσίαση που έχει συνταχθεί από το ΙΚΥ και μπορείτε να μελετήσετε εδώ:

Erasmus+ ICM – Διεθνής κινητικότητα Erasmus+ – 16 Δεκ. 2022

Για περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τις τρέχουσες δυνατότητες του προγράμματος, τις προϋποθέσεις μετακίνησης καθώς και τα σχετικά έγγραφα και διαδικασίες που απαιτούνται ανάλογα με τη φοιτητική σας ιδιότητα, επικοινωνείτε με το Γραφείο Erasmus.

© ASFA 2024. All rights reserved.