Είδη κινητικότητας


-Η κινητικότητα των φοιτητών μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος σε οποιαδήποτε άλλη Χώρα του Προγράμματος ή οποιαδήποτε Χώρα Εταίρο και σε οποιονδήποτε τομέα και κύκλο σπουδών (σύντομος κύκλος/προπτυχιακό/μεταπτυχιακό/διδακτορικό) Προκειμένου να εξασφαλιστούν δραστηριότητες κινητικότητας υψηλής ποιότητας με τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο για τους φοιτητές, η δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του φοιτητή για προσωπική εξέλιξη και μάθηση συνδεόμενη με την απόκτηση κάποιου πτυχίου.


•Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε μακροχρόνιες (εξάμηνο ή έτος), ή βραχυχρόνιες κινητικότητες (συνιστάται ο συνδυασμός με εικονική συνιστώσα) όπως περιγράφονται στη συνέχεια:

Μακροχρόνιες κινητικότητες:

Περίοδος φοίτησης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του φοιτητή για την απόκτηση πτυχίου σε οποιονδήποτε κύκλο σπουδών. Η περίοδος φοίτησης στο εξωτερικό μπορεί να συμπεριλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί συνέργειες μεταξύ της ακαδημαϊκής και της επαγγελματικής εμπειρίας στο εξωτερικό.

Περίοδος πρακτικής άσκησης (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) στο εξωτερικό σε επιχείρηση, ερευνητικό ίδρυμα, εργαστήριο, οργανισμό ή οποιονδήποτε άλλο συναφή χώρο εργασίας.

Κινητικότητα διδακτορικών φοιτητών (μακροχρόνια ή/και βραχυχρόνια):

Μπορούν να μετακινηθούν με φυσική παρουσία ή εικονικά:
-Υποψήφιοι διδάκτορες
-Προσφάτως αποφοιτήσαντες (μεταδιδακτορικοί)

Ενθαρρύνεται η προσθήκη εικονικής συνιστώσας στην κινητικότητα με φυσική παρουσία.


Βραχυχρόνιες κινητικότητες

Μικτή κινητικότητα (blended mobility):
Οποιαδήποτε περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό οποιασδήποτε διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας διδακτορικών φοιτητών, μπορεί να πραγματοποιηθεί ως μικτή κινητικότητα. Η μικτή κινητικότητα είναι συνδυασμός κινητικότητας με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα που διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Για παράδειγμα, η εικονική συνιστώσα μπορεί να φέρει κοντά μέσω διαδικτύου εκπαιδευόμενους από διάφορες χώρες και διάφορους κλάδους σπουδών για την παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων ή για ομαδική και ταυτόχρονη συνεργασία σε εργασίες που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο των σπουδών τους.

Εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας (Blended Intensive Programs – BIPs):
Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί επίσης να συμμετάσχει σε πρόγραμμα BIP. Πρόκειται για εντατικά προγράμματα εικονικής συνιστώσας με ολιγοήμερη φυσική παρουσία και λίγες πιστωτικές μονάδες, που βασίζονται σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

• Παρότι ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία, αναγνωρίζεται πλέον η ανάγκη να προσφερθούν πιο ευέλικτες μορφές κινητικότητας με φυσική παρουσία σε συνδυασμό πάντα με εικονική συνιστώσα, ώστε το πρόγραμμα να είναι προσβάσιμο για φοιτητές κάθε υποβάθρου, κοινωνικού στρώματος και κλάδου σπουδών.

• Ενισχύονται οι ψηφιακές δεξιότητες.

•Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης της ένταξης και της δικαιοσύνης σε όλες τις δράσεις του.

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο