Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης


Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι η μεθοδική και αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας επιχορήγησης και κάθε άλλου εσόδου που περιέχεται στον Τακτικό Προϋπολογισμό ή στον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος. Διεκπεραιώνει τις οικονομικές υποθέσεις, διαχειρίζεται τα οικονομικά θέματα και τις συναλλαγές όλων των Υπηρεσιών, Ακαδημαϊκών μονάδων και των Καλλιτεχνικών Σταθμών της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 • Κατάρτιση του Προϋπολογισμού – Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος
 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού σε κεντρικό επίπεδο καθώς και του προϋπολογισμού ανά εκπαιδευτική μονάδα του Ιδρύματος.
 • Σύνταξη και υποβολή απολογισμού της Α.Σ.Κ.Τ. σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό
 • Σύνταξη του Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό και υποβολή για έγκριση στα αρμόδια Υπουργεία καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Μέριμνα και εισήγηση για την έγκριση του Προϋπολογισμού, των Αναμορφώσεων του καθώς και των απαιτούμενων δαπανών από τα αρμόδια όργανα και διεκπεραίωση των εγκριτικών αποφάσεων.
 • Δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων για την υλοποίηση των δαπανών.
 • Βεβαίωση εσόδων, παρακολούθηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών που αφορούν στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στο Π.Δ.Ε.
 • Εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την έγκαιρη κρατική χρηματοδότηση της Α.Σ.Κ.Τ.
 • Τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων και αποστολή μηνιαίων τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών στοιχείων στους αρμόδιους φορείς.
 • Τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και του Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής.
 • Επικοινωνία με το ΥΠΑΙΘ, το ΓΛΚ, καθώς και κάθε δημόσια υπηρεσία και αποστολή των απαραίτητων εγγράφων και ενημερώσεων.
 • Σύνταξη, Ε2, Ε3, και Έντυπου Ν (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ν.Π.Δ.Δ) και πληρωμή του Φόρου που αντιστοιχεί καθώς και του ΕΝΦΙΑ.
 • Ετήσια υποβολή στο taxis των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα όλων των αναδόχων που είχαν συναλλαγή με την Α.Σ.Κ.Τ.
 • Μηνιαία ή Ετήσια υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων (ΜΥΦ) πελατών – προμηθευτών και διασταύρωση με τα αντίστοιχα στοιχεία που αποστέλλονται από τους πελάτες – προμηθευτές για συμφωνία.

Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης:

Παρασκευή Μάρκου
Τηλ.: 210 3897116
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: emarkou@asfa.gr

Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:

 1. Τμήμα Λογιστηρίου
 2. Τμήμα Μισθοδοσίας
 3. Τμήμα Προμηθειών
 4. Τμήμα Κληροδοτημάτων και Ακίνητης Περιουσίας

Σύνδεσμοι:

 1. Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
 2. Εγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί – Αναμορφώσεις – Τροποποιήσεις
 3. Απολογισμοί Ετήσιοι – Μηνιαίοι
 4. Διαγωνισμοί Διεθνείς – Ηλεκτρονικοί – Συνοπτικοί
ΕΝΤΥΠΑ
 • Πρωτόκολλο παραλαβής παγίων και αναλωσίμων (για Πατησίων 42)
 • Πρωτόκολλο παραλαβής παγίων και αναλωσίμων (για Πειραιώς 256)
 • Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών (για Πατησιών 42)
 • Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών (για Πειραιώς 256)
 • Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών υπηρεσιακού αυτοκινήτου
 • Βεβαίωση μηνιαίας απασχόλησης εικαστικών μοντέλων
 • Πρωτογενές αίτημα παραγγελίας παγίων & αναλωσίμων υλικών – υπηρεσιών
 • Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
 • Αποδεικτικό επίδοσης πράξης του επιτρόπου στο ΥΠΕΘ του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Αποδεικτικό επίδοσης πράξης του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Φόρμα νεοπροσλαμβανόμενου για το Τμήμα Μισθοδοσίας
 • Έντυπο κρατήσεων για ΕΦΚΑ
 • Έντυπο κρατήσεων για Δ’ ΔΟΥ Αθηνών (1228 ΟΓΑ – 1229 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ)
 • Έντυπο κρατήσεων για Δ’ ΔΟΥ Αθηνών (0811 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ)
 • Έντυπο κρατήσεων για Δ’ ΔΟΥ Αθηνών (3825 – Ζ)
 • Έντυπο κρατήσεων για Α.Ε.Π.Π.
 • Έντυπο κρατήσεων για Μ.Τ.Π.Υ.
 • Έντυπο κρατήσεων για Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ
 • Έντυπο προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ

Επικοινωνία:

Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης:

Παρασκευή Μάρκου
Τηλ.: 210 3897116
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: emarkou@asfa.gr


Δ/νση: Κεντρικό κτήριο διοίκησης

Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα

Ανακοινώσεις Τμήματος

Παράταση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων γραφείου και υπολογιστών 24PROC01436697 έως και την Δευτέρα 11.03.2024 και ώρα 14:00
Ανακοινώσεις Διεύθ. Οικ. Διαχείρισης | Νέα – Ανακοινώσεις | Διαγωνισμοί | Προκηρύξεις

Παράταση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανημάτων γραφείου και υπολογιστών 24PROC01436697 έως και την Δευτέρα 11.03.2024 και ώρα 14:00

Όλες οι ανακοινώσεις του τμήματος

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο