Γενικές πληροφορίες


phd

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων και οι προϋποθέσεις απονομής Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης ρυθμίζονται από το ν. 4957/2022, όπως ισχύει, και από τον ισχύοντα Κανονισμό, και εξειδικεύονται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να είναι πτυχιούχοι ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων άλλων χωρών. Βασικό προαπαιτούµενο είναι η κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) που έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα ΘΙΣΤΕ έχουν και οι απόφοιτοι προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4957/2022.

Οι υποψήφιοι µε δική τους πρωτοβουλία συµπληρώνουν και υποβάλλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους, σχετική αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Η αίτηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: α) προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, β) σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή, γ) γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής, δ) προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτική ερευνητική πρόταση (έως 15 σελίδες), αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα με αναφορά σε τυχόν ερευνητικό έργο και πιστοποιητικά σπουδών και γνώσης ξένων γλωσσών.

Για πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (email: secr-arthdeparthment@asfa.gr).  

© ASFA 2024. All rights reserved.