Μετακίνηση Προσωπικού για Διδασκαλία (STA)


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει δι-ιδρυματική συμφωνία μεταξύ της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και του Ιδρύματος Υποδοχής (πίνακας δι-ιδρυματικών συμφωνιών ΑΣΚΤ). 

Στην Κινητικότητα με σκοπό τη Διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ή οποιαδήποτε μικρότερης διάρκειας περίοδος παραμονής). Οι αιτήσεις μοριοδοτούνται με τα εξής κριτήρια μοριοδότησης ακαδημαϊκού προσωπικού.

Αν κάποιο μέλος του διδακτικού προσωπικού επιθυμεί να συμμετάσχει σε κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία (STA), θα πρέπει να συμπληρώσει αίτηση συμμετοχής (σε online φόρμα, σύνδεσμος της οποίας θα ανακοινώνεται με κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και πριν την αναχώρηση ο/η μετακινούμενος/η πρέπει:

  • Να λάβει πρόσκληση από το Ίδρυμα Υποδοχής όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες της μετακίνησης, ο κωδικός Erasmus του Ιδρύματος Υποδοχής και το θέμα της μετακίνησης (εάν έχει προκαθοριστεί) και να την αποστείλει στο γραφείο Erasmus της ΑΣΚΤ (erasmus@asfa.gr). Γίνεται δεκτό και το email πρόσκλησης εφόσον περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες.
  • Να λάβει έγκριση για τη μετακίνηση από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Η διαδικασία αίτησης άδειας πραγματοποιείται με ευθύνη του μετακινούμενου.
  • Να συμπληρώσει και να αποστείλει στο γραφείο Erasmus το Πρόγραμμα διδασκαλίας (Staff mobility for teaching mobility agreement). Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά βάση τα ακόλουθα: στόχους και προστιθέμενη αξία της κινητικότητας, περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας, αναμενόμενα αποτελέσματα.
  • Να συμπληρώσει και να αποστείλει στο γραφείο Erasmus τη Σύμβαση Κινητικότητας.
  • Αφού λάβει έγκριση για τη μετακίνηση, να καταθέσει στο γραφείο Erasmus αντίγραφα παραστατικών αγοράς εισιτηρίων.

Μετά την επιστροφή:

  • Να σταλεί στο γραφείο Erasmus βεβαίωση από το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής, υπογεγραμμένη, στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας και οι ώρες εργασίας.
  • Να συμπληρωθεί η διαδικτυακή τελική έκθεση ΕU Survey
  • Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
  • Κάρτες επιβίβασης εισιτηρίου (ων)
  • Έκθεση πεπραγμένων προσωπικού η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου (η έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο γραφείο Erasmus).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Μορφωτικών Ανταλλαγών
Γραφείο Erasmus

Κα Μυρώνη Μαρία, τηλ. 210 3807131, e-mail: erasmus@asfa.gr

© ASFA 2024. All rights reserved.