Προγράμματα Σπουδών


Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραµµα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών και των προαιρετικών (εφόσον υπάρχουν) µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες επιτελείται το κάθε µορφής διδακτικό έργο, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων.

Ο φοιτητής υποβάλλει τη δήλωση προτίµησης των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων αποκλειστικά στην πύλη φοιτητολογίου στην αρχή κάθε εξαµήνου και σε ηµεροµηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία.

Η κατανοµή των εξαµηνιαίων µαθηµάτων σε εξάµηνα με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρµοσµένης στον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούµενων και των εξαρτώµενων από προαπαιτούµενα µαθήµατα. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος είναι τέσσερα (4) έτη. 

Επιπλέον, το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τις πιστωτικές μονάδες με βάση τα οριζόμενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1466), καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά και από κάθε επί μέρους μάθημα, ή εκπαιδευτική δραστηριότητα, ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό, σε αντιστοίχηση με εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το σύστημα «πιστωτικών µονάδων» βασίζεται στο φόρτο εργασίας του φοιτητή προκειµένου αυτός να ολοκληρώσει µια µαθησιακή διαδικασία. Για ένα εξάµηνο φοίτησης απαιτούνται, σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό, 30 πιστωτικές µονάδες, ενώ για ένα ακαδηµαϊκό έτος 60. Αντίστοιχη είναι η πιστωτική µονάδα του ECTS (European Credit Transfer System), συστήµατος που εφαρµόζεται στις ευρωπαϊκές χώρες όπου έχει ενεργοποιηθεί η δράση-κινητικότητα φοιτητών του Προγράµµατος Erasmus+.

Κατάρτιση Προγράμματος Σπουδών

Αρµόδια για την κατάρτιση του Προγράµµατος Σπουδών είναι η Συνέλευση του Τµήµατος. Η σχετική απόφαση εγκρίνεται ακολούθως από την Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών και εν συνεχεία από τη Σύγκλητο της ΑΣΚΤ. Το Πρόγραµµα Σπουδών αναθεωρείται ετησίως και η σχετική πράξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα και στον (ηλεκτρονικό ή έντυπο) Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος. 

Στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος µπορούν να περιλαµβάνονται και µαθήµατα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο Τοµέα άλλου Τµήµατος. Στην περίπτωση αυτή για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη του διδακτικού προσωπικού του άλλου Τμήματος απαιτείται αντίστοιχη πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης η οποία απευθύνεται προς το Τμήμα και το Ίδρυμα όπου ανήκει ο διδάσκων.

Πρόγραμμα Τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους

[Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024]

Πρόγραμμα Σπουδών 2023-2024

Σύνολο μαθημάτων: 40 (24 επισκοπήσεις, 12 Διαλέξεις, 4 Σεμινάρια)

30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο= 60 ανά έτος

240 πιστωτικές μονάδες για τη λήψη πτυχίου

Κάθε μάθημα του Α΄ και Β΄ έτους: 5 πιστωτικές μονάδες

1 Διάλεξη: 7 πιστωτικές μονάδες

1 Σεμινάριο: 9 πιστωτικές μονάδες

1 Πρακτική Άσκηση: 7 πιστωτικές μονάδες

1 Πτυχιακή Εργασία: 16 πιστωτικές μονάδες (=1 Διάλεξη: 7 πιστωτικές

Μονάδες + 1 Σεμινάριο: 9 πιστωτικές μονάδες)

Α΄ και Β΄ έτος: 24 υποχρεωτικά μαθήματα

Α’ Εξάμηνο Σπουδών

Α1 Ιστορία της Τέχνης: εποπτική εισαγωγή
Α2 Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης
Α3 Ιστορία της Τέχνης της Μεσαιωνικής Ευρώπης
Α4 Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών 1: Αρχαιότητα – Νεότεροι χρόνοι
Α5 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Α6 Αγγλική Ορολογία Τέχνης 1

Β’ Εξάμηνο Σπουδών

Β1 Ιστορία της Τέχνης των νεότερων χρόνων 1: Αναγέννηση και Μπαρόκ
Β2 Ιστορία της Τέχνης των νεότερων χρόνων 2: από τον Νεοκλασικισμό στον Ιμπρεσιονισμό
Β4 Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών 2: από τους νεότερους χρόνους έως τις μέρες μας
Β8 Μοντέρνα Τέχνη
Β6 Αγγλική Ορολογία Τέχνης 2
Β5 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

Γ’ Εξάμηνο Σπουδών

Γ1 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 1
Γ4 Φιλοσοφία της Τέχνης
Γ5 Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 1: από τον Ρομαντισμό στον Νατουραλισμό
Γ6 Παιδαγωγικά
Γ7 Ιστορία και Θεωρία της Φωτογραφίας
Γ8 Σύγχρονη Τέχνη

Δ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Δ5 Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 2: Μοντερνισμός και Πρωτοπορία
Δ2 Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης
Δ3 Καλλιτεχνικό Εργαστήριο
Δ4 Θεωρία και Κριτική της Τέχνης
Δ6 Ψυχολογία της Εκπαίδευσης
Δ1 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 2

E΄ και Ζ΄ Εξάμηνο:
Υποχρεωτικά 3 διαλέξεις και 1 σεμινάριο ή
2 διαλέξεις, 1 σεμινάριο και 1 πρακτική άσκηση

ΣΤ΄ και Η΄ Εξάμηνο:
Υποχρεωτικά 3 διαλέξεις και 1 σεμινάριο ή
2 διαλέξεις και 1 πτυχιακή εργασία

Ε’ και Ζ’ Εξάμηνο Σπουδών

Διαλέξεις

Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 615 Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή επιστημονικής εργασίας
Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 002 H ζωγραφική του 17ου αιώνα στις Kάτω Xώρες
Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 039 Η Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης μέσα από τις εκθέσεις
Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 614 Η διαχρονικότητα της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην εκπαιδευτική διαδικασία
Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 623 Ειδικά θέματα αγγλικής ορολογίας της τέχνης: χαρτογραφώντας το πολιτισμικό πεδίο 1
Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 622 Θεωρίες των φύλων: διαμόρφωση, εξέλιξη και αντίκτυπος
Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 018 Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης

Σεμινάρια

Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 220 Θεωρία και κριτική της τέχνης στην πράξη
Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 217 Τόσο μακρυά και τόσο κοντά: Βυζάντιο & Βενετία (11ος – 15ος αιώνας)
Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 233 Θεωρία της Τέχνης της Ιταλικής Αναγέννησης
Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 234 Ιστορία της Περφόρμανς: Επιτελεστικές τάσεις αιώνα
Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 222 Δυτικοευρωπαίοι καλλιτέχνες στην Ελλάδα, από τις αρχές του 19ου αιώνα έως τον Μεσοπόλεμο
Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 232 Ιστορία του καλλιτεχνικού επαγγέλματος στην Ελλάδα (19ος αιώνας)
Σ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 925 Η τέχνη στο δίκαιο: νομολογιακά ζητήματα
Σ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 928 Πολιτιστική διαχείριση και πολιτιστικοί και καλλιτεχνικοί οργανισμοί
Σ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 906 Η κρυφή ζωή των έργων

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΡΑ)

Στ΄ και Η’ Εξάμηνο Σπουδών

Διαλέξεις

Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 001 Ειδικά Θέματα της Ιστορίας της Τέχνης: Διδακτική του Μοντερνισμού και διδακτική άσκηση φοιτητών σε σχολεία
Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 625 Χώρος, χρόνος, και αίσθηση εαυτού: από τη Βοστώνη και την Αϊτή το 18ο αιώνα, μέχρι την Αθήνα και το Black Lives Matter τον 21ο αιώνα
Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 022 Ρομανική τέχνη (11ος-12ος αιώνας)
Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 020 Η Τέχνη στην Ελλάδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 611 Διδακτική μεθοδολογία στην εκπαίδευση
Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 624 Ειδικά θέματα Αγγλικής ορολογίας της τέχνης: Χαρτογραφώντας το πολιτισμικό πεδίο 2
Δ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 616 Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου
Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 028 Ο κοσμοπολιτισμός των ελληνιστικών χρόνων: Ο Ελληνικός Κόσμος από τον Αλέξανδρο έως και την πτώση των Ελληνιστικών Βασιλείων
Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 013 Ζητήματα Ιστορίας Αρχαίας Τέχνης: Μετασχηματισμοί του κλασικού
Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 037 Εισαγωγή στον Αραβικό Πολιτισμό και στις τέχνες του Ισλάμ
Δ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 040 Ευρωπαϊκοί Ρομαντισμοί κατά το α’ μισό του 19ου αιώνα

Σεμινάρια

Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 235 Αφαίρεση και Ψυχρός Πόλεμος: ιστοριογραφία, θεωρία και μέθοδος
Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 207 Το μεσαιωνικό εικονογραφημένο βιβλίο: Σύγχρονες ερευνητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις
Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 221 H τέχνη ως οικολογική ανταπόκριση: πορτραίτα γυναικών από τον Leonardo στην Bio Art
Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 228 Το σώμα και η έκφραση των συναισθημάτων στην ευρωπαϊκή ζωγραφική του 17ου αιώνα
Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 236 Φεμινισμός, Τέχνη και Ιστορία της Τέχνης από τη δεκαετία του 1970 ως σήμερα
Σ-ΦΙ-ΦΙΤΑΕ 716 Οι εικόνες, οι λέξεις και τα πράγματα
Σ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 918 Ανιχνεύοντας το πορτραίτο του καλλιτέχνη σε έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Σ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 926 «Διαβάζοντας» εικαστικά έργα στη λογοτεχνία
Σ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 908 Μουσειολογία
Σ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 927 Δίκαιο, τέχνη και κοινωνία
Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 238 Παρακμή, μυστικισμός και τέχνη κατά τον μακρύ 19ο αιώνα
Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 239 Ο καλλιτέχνης στη μεγάλη οθόνη: κινηματογραφικές βιογραφίες
Σ-ΤΕ-ΙΣΘΕΤΑ 240 Ζητήματα διαχείρισης μουσειακής μονάδας: η περίπτωση της Εθνικής Πινακοθήκης
Σ-ΑΡ-ΙΣΘΕΤΑ 406 Τέχνη και Αρχιτεκτονική της Μεσαιωνικής Αιγύπτου (7ου -16ου αι. μ.Χ.)
Σ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 910 Σύγχρονες επιμελητικές πρακτικές
Σ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 921 Μη αδειοδοτημένες καλλιτεχνικές πρακτικές
Σ-ΑΝ-ΦΙΤΑΕ 920 Τέχνη και πολιτική δράση

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΤΥ)

Δείτε επίσης:

Προδιαγραφές Πτυχιακής Εργασίας

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο