Αναζήτηση φορέα για πρακτική άσκηση


Σημαντική διευκρίνιση: η παρούσα σελίδα βρίσκεται σε στάδιο επικαιροποίησης και οι πληροφορίες που περιέχει ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία (οπότε και θα αφαιρεθεί αυτή η παρατήρηση), παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Erasmus+ για έγκυρη και τρέχουσα πληροφόρηση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στην περίπτωση της κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση, ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι:

οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο, ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, της έρευνας και της καινοτομίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

  • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
  • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
  • πρεσβείες ή προξενικά γραφεία της Χώρας Προγράμματος του ιδρύματος αποστολής·
  • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
  • ερευνητικό ινστιτούτο ή Ίδρυμα

-σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)·

-μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·

-φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης·

-ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος στο οποίο έχει χορηγηθεί Χάρτης Εrasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE) ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας Εταίρου αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές, το οποίο έχει υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους του από Χώρες του Προγράμματος πριν από την έναρξη της κινητικότητας

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  • Θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλοι οργανισμοί της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ειδκευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el)
  • Οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ όπως οι Εθνικοί Οργανισμοί Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ή/και διπλή χρηματοδότηση).

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται κατά τη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής φορέα ώστε:

•⎯Ο φορέας να είναι επιλέξιμος,

•⎯Η πρακτική άσκηση που προσφέρει ο φορέας να σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή,

•⎯Το εργασιακό πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθεί ο φοιτητής να είναι σαφές από την αρχή, και να εξασφαλίζονται διεθνώς αποδεκτές συνθήκες εργασίας,

•⎯Από την περιγραφή του αντικειμένου πρακτικής άσκησης (όπως αυτή καταγράφεται στο LearningAgreement for Traineeships) να προκύπτει ότι αυτό αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και ότι δεν πρόκειται για

•(i) παρακολούθηση μαθημάτων ή εργαστηρίων που εντάσσονται σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, ή

•(ii) εκπόνηση μέρους ερευνητικής εργασίας.

Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να επικοινωνούν με τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους ERASMUS+ των τμημάτων για καθοδήγηση και συμβουλές αναφορικά με την επιλογή φορέα υποδοχής.

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο