Βασικές πληροφορίες & στάδια κινητικότητας


Σημαντική διευκρίνιση: η παρούσα σελίδα βρίσκεται σε στάδιο επικαιροποίησης και οι πληροφορίες που περιέχει ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία (οπότε και θα αφαιρεθεί αυτή η παρατήρηση), παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Erasmus+ για έγκυρη και τρέχουσα πληροφόρηση.

Διαδικασία συμμετοχής και επιλογής

Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά τις πληροφορίες του εγγράφου:
Διαδικασίες επιλογής και συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση Erasmus+

Υποχρεώσεις μετακινούμενων κατά τη διάρκεια της μετακίνησης και μετά την επιστροφή τους

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης: 

● Έντυπο επιβεβαιωμένης άφιξης – Certificate of Attendance (Arrival Certificate).

Το έγγραφο θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά τις πρώτες ημέρες άφιξής σας στο Ίδρυμα του εξωτερικού ενώ γίνεται δεκτό με σαρωμένες υπογραφές. Το έντυπο αυτό είναι απαραίτητο για τη κατάθεση του 80% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου.

● Learning agreement for traineeships – section to be completed during the mobility. Το έγγραφο πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μόνο στη περίπτωση εξαιρετικών αλλαγών ενώ γίνεται δεκτό με σαρωμένες υπογραφές.

●Online γλωσσικά μαθήματα.

Μετά την επιστροφή:

●Έντυπο επιβεβαιωμένης αναχώρησης – Certificate of Attendance (Departure Certificate). 

●Εισιτήρια και κάρτες επιβίβασης (μετάβασης και επιστροφής). Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (παραμονή στη χώρα για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους) θα γίνεται δεκτή η μη προσκόμιση εισιτηρίου επιστροφής και στη θέση αυτού θα πρέπει ο φοιτητής να καταθέτει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει τους λόγους για την έλλειψη αυτού).

●Learning agreement for traineeships section to be completed after the mobility. Traineeship Certificate (Ηλεκτρονική συμπλήρωση από τον φορέα, πρωτότυπη υπογραφή σε δυο αντίτυπα).

●Ηλεκτρονική υποβολή τελικής Έκθεσης Συμμετέχοντα (EU Survey) και κατάθεση σε έντυπη μορφή. 

●Ερωτηματολόγιο

●Αποτέλεσμα β΄ τεστ γλωσσικής αξιολόγησης.

Μετά τον τελικό έλεγχο του φακέλου του φοιτητή το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων καταθέτει το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό του υποτρόφου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνηση κάθε φοιτητή είναι η ολοκλήρωση της online γλωσσικής αξιολόγησης καθώς και η προσκόμιση όλων των εγγράφων που αναφέρονται στο πεδίο «πριν την αναχώρηση». 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο Erasmus της ΑΣΚΤ.

© ASFA 2024. All rights reserved.