Έγκριση τελικού πρακτικού αξιολόγησης (κατακύρωσης) της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων (ΑΔΑ: Ψ95546Ψ8ΝΖ-ΥΛΧ) με Απόφαση της 16ης Συνεδρίασης (09.04.2024) της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ, των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο με αρ.πρωτ.557 – 18/04/2024 και ΑΔΑ:Ψ0ΕΝ46Ψ8ΝΖ-ΓΩ6 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για σύναψη σύμβασης έργου  στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Βοήθεια για την υποστήριξη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ως δικαιούχο στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ» με κωδ. ΟΠΣ 6005194

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για την Κάλυψη Δαπανών της Εκπονηθείσας Διπλωματικής εργασίας φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2020- 2021, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπ

© ASFA 2024. All rights reserved.