Συνήγορος του Φοιτητή


Ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή που καθιερώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4009/2011 έχει ως δηλωμένο σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος για την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και στόχο την τήρηση της νομιμότητας και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια δύναται να καταθέσει συμπληρωμένο το έντυπο «Αίτηση διαμεσολάβησης» στο οποίο καταγράφει οποιοδήποτε πρόβλημα τον/την απασχολεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν άπτεται θέματα εξετάσεων και βαθμολογιών.
Ο Συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του ομώνυμου αυτοτελούς γραφείου χωρίς αμοιβή, ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τη Σύγκλητο και είναι καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής του Ιδρύματος. Η γραμματειακή υποστήριξη του αυτοτελούς γραφείου του Συνηγόρου του Φοιτητή ανατίθεται σε διοικητικό υπάλληλο του Ιδρύματος.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, «ο Συνήγορος του Φοιτητή»:
● διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή και η διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα της ΑΣΚΤ για την επίλυσή τους.
● δύναται να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση που ερευνά, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.
● αν διαπιστώσει μη τήρηση νομιμότητας ή παρατηρήσει φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα, το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίο αφορά ή στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία και στον φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.
● Δύναται με πράξη του να θέσει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη. Σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων καθώς και της ετήσιας έκθεσης με τα πεπραγμένα στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137α/29.8.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
Με απόφαση της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ στις 27.12.2023 «Συνήγορος του Φοιτητή» ορίστηκε η Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της ΑΣΚΤ, κα Κώτσιου Κωνσταντίνα.

Συνημμένα έντυπα:
Αίτηση Διαμεσολάβησης (word)  Αίτηση Διαμεσολάβησης (pdf)
Επικοινωνία
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: synigorostoufoititi@asfa.gr, dkotsiou@asfa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατησίων 42, 10682, Αθήνα.

Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων
Εντυπο Υποβολής Παραπόνων

© ASFA 2024. All rights reserved.