Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Ε.Λ.Κ.Ε.) συστάθηκε το 1985 και μέσω των υπηρεσιών του, διαχειρίζεται – σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο -, ερευνητικά, εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά έργα και τα διαθέσιμα κονδύλια αυτών (ΠΔΕ, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, κ.ά) με απώτερο στόχο την στήριξη και την ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών. 

Πολιτική Ποιότητας Ε.Λ.Κ.Ε.

Ποιότητα για τον ΕΛΚΕ είναι :

 • H υπέρβαση των αναγκών & προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών
 • H τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη κοινοτική &
  εθνική νομοθεσία
 • H συνεχής βελτίωση των χαρακτηριστικών όλων των υπηρεσιών που
  παρέχει, στο πλαίσιο της διαχείρισης των έργων

Βασικά συστατικά του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO
9001:2015 είναι ο ακριβής προσδιορισμός των αναγκών και των προσδοκιών των
ενδιαφερομένων μερών, καθώς και η διαρκής ικανοποίησή τους μέσα από τις δομές
οργάνωσης και λειτουργίας που υιοθετούνται, με την ταυτόχρονη απρόσκοπτη διάθεση
των απαιτούμενων πόρων.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω, η Διοίκηση του ΕΛΚΕ καθιερώνει
αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα και πτυχές λειτουργίας
του, η επίτευξη των οποίων αξιολογείται σε συνεχή βάση μέσα από τη διεργασία
Ανασκόπησης της Διοίκησης.

Οι σκοποί αυτοί είναι:

Υποστήριξη της παραγωγής νέας γνώσης προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου

 • Αποτελεσματική διάθεση και διαχείριση των κονδυλίων, μέσω της
  βέλτιστης υποστήριξης των έργων και των επιστημονικών υπευθύνων
 • Αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση τυχόν αποθεματικών, με στόχο
  την ενίσχυση της έρευνας, τη δημιουργία υποδομών, τη διάθεση
  υποτροφιών και την συμμετοχή στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
  του Πανεπιστημίου

Παρέχει επίσης όλους τους απαραίτητους για το σκοπό αυτό πόρους αναγνωρίζοντας
και ανταμείβοντας την ομαδική εργασία και την ατομική προσπάθεια, καθιστώντας
διαθέσιμο ένα περιβάλλον εργασίας που προάγει την προσωπική και επαγγελματική
εξέλιξη.

Η Διοίκηση του ΕΛΚΕ δεσμεύεται για:

 • την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων
 • τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Η ανωτέρω Πολιτική για την Ποιότητα γνωστοποιείται και εφαρμόζεται κατάλληλα σε
όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΛΚΕ και ανασκοπείται συστηματικά
από τη Διοίκηση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλόλητα και
αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης.

Πολιτική Ποιότητας Ε.Λ.Κ.Ε.

Ανακοινώσεις Τμήματος

Ενημέρωση σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου
Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ | Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημέρωση σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Προκηρύξεις ΕΛΚΕ | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΚΤ”
Προκηρύξεις ΕΛΚΕ | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΚΤ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Προκηρύξεις ΕΛΚΕ | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης με Α.Π.: 553/22/03/2023 για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών της ΑΣΚΤ
Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Προσωρινά αποτελέσματα της πρόσκλησης με Α.Π.: 553/22/03/2023 για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών της ΑΣΚΤ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 893/15.5.2023
Προκηρύξεις ΕΛΚΕ | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 893/15.5.2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εικαστικού και λοιπού υλικού της ΑΣΚΤ» (Αρ. Διακήρυξης: 01/2023)
Προκηρύξεις ΕΛΚΕ | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εικαστικού και λοιπού υλικού της ΑΣΚΤ» (Αρ. Διακήρυξης: 01/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Προκηρύξεις ΕΛΚΕ | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Όλες οι ανακοινώσεις του τμήματος

© ASFA 2024. All rights reserved.