Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Ε.Λ.Κ.Ε.) συστάθηκε το 1985 και μέσω των υπηρεσιών του, διαχειρίζεται – σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο -, ερευνητικά, εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά έργα και τα διαθέσιμα κονδύλια αυτών (ΠΔΕ, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, κ.ά) με απώτερο στόχο την στήριξη και την ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών. 

Πολιτική Ποιότητας Ε.Λ.Κ.Ε.

Ποιότητα για τον ΕΛΚΕ είναι :

 • H υπέρβαση των αναγκών & προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών
 • H τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη κοινοτική &
  εθνική νομοθεσία
 • H συνεχής βελτίωση των χαρακτηριστικών όλων των υπηρεσιών που
  παρέχει, στο πλαίσιο της διαχείρισης των έργων

Βασικά συστατικά του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO
9001:2015 είναι ο ακριβής προσδιορισμός των αναγκών και των προσδοκιών των
ενδιαφερομένων μερών, καθώς και η διαρκής ικανοποίησή τους μέσα από τις δομές
οργάνωσης και λειτουργίας που υιοθετούνται, με την ταυτόχρονη απρόσκοπτη διάθεση
των απαιτούμενων πόρων.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω, η Διοίκηση του ΕΛΚΕ καθιερώνει
αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα και πτυχές λειτουργίας
του, η επίτευξη των οποίων αξιολογείται σε συνεχή βάση μέσα από τη διεργασία
Ανασκόπησης της Διοίκησης.

Οι σκοποί αυτοί είναι:

Υποστήριξη της παραγωγής νέας γνώσης προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου

 • Αποτελεσματική διάθεση και διαχείριση των κονδυλίων, μέσω της
  βέλτιστης υποστήριξης των έργων και των επιστημονικών υπευθύνων
 • Αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση τυχόν αποθεματικών, με στόχο
  την ενίσχυση της έρευνας, τη δημιουργία υποδομών, τη διάθεση
  υποτροφιών και την συμμετοχή στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
  του Πανεπιστημίου

Παρέχει επίσης όλους τους απαραίτητους για το σκοπό αυτό πόρους αναγνωρίζοντας
και ανταμείβοντας την ομαδική εργασία και την ατομική προσπάθεια, καθιστώντας
διαθέσιμο ένα περιβάλλον εργασίας που προάγει την προσωπική και επαγγελματική
εξέλιξη.

Η Διοίκηση του ΕΛΚΕ δεσμεύεται για:

 • την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων
 • τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Η ανωτέρω Πολιτική για την Ποιότητα γνωστοποιείται και εφαρμόζεται κατάλληλα σε
όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΛΚΕ και ανασκοπείται συστηματικά
από τη Διοίκηση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλόλητα και
αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης.

Πολιτική Ποιότητας Ε.Λ.Κ.Ε.

Ανακοινώσεις Τμήματος

Έγκριση τελικού πρακτικού αξιολόγησης (κατακύρωσης) της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων (ΑΔΑ: Ψ95546Ψ8ΝΖ-ΥΛΧ) με Απόφαση της 16ης Συνεδρίασης (09.04.2024) της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ, των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο με αρ.πρωτ.557 – 18/04/2024 και ΑΔΑ:Ψ0ΕΝ46Ψ8ΝΖ-ΓΩ6 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για σύναψη σύμβασης έργου  στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Βοήθεια για την υποστήριξη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ως δικαιούχο στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ» με κωδ. ΟΠΣ 6005194
Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Έγκριση τελικού πρακτικού αξιολόγησης (κατακύρωσης) της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων (ΑΔΑ: Ψ95546Ψ8ΝΖ-ΥΛΧ) με Απόφαση της 16ης Συνεδρίασης (09.04.2024) της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ, των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο με αρ.πρωτ.557 – 18/04/2024 και ΑΔΑ:Ψ0ΕΝ46Ψ8ΝΖ-ΓΩ6 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για σύναψη σύμβασης έργου  στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Βοήθεια για την υποστήριξη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ως δικαιούχο στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ» με κωδ. ΟΠΣ 6005194

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ERASMUS+ 2023-1-EL01-KA131-HED-000118746» και κωδικό έργου 80101
Προκηρύξεις ΕΛΚΕ | Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ERASMUS+ 2023-1-EL01-KA131-HED-000118746» και κωδικό έργου 80101

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΔΚΣ»
Προκηρύξεις ΕΛΚΕ | Προκηρύξεις | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΔΚΣ»

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση (νέα προθεσμία: Τρίτη, 23 Απριλίου 2024)
Γενικές Ανακοινώσεις | Γενικές ανακοινώσεις | Προκηρύξεις ΕΛΚΕ | Προκηρύξεις

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση (νέα προθεσμία: Τρίτη, 23 Απριλίου 2024)

Ενημέρωση σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου
Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ | Νέα – Ανακοινώσεις

Ενημέρωση σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Προκηρύξεις ΕΛΚΕ | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Όλες οι ανακοινώσεις του τμήματος

© ASFA 2024. All rights reserved.