Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών συστάθηκε το 1985 και μέσω των υπηρεσιών του, διαχειρίζεται – σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο -, ερευνητικά, εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά έργα και τα διαθέσιμα κονδύλια αυτών (ΠΔΕ, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, κ.ά) με απώτερο στόχο την στήριξη και την ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών. 

Αρμοδιότητές της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού είναι η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης, η εκτέλεση αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών, η γραμματειακή υποστήριξη και οι εισηγήσεις σχετικά με θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης.

Πατήστε εδώ για να επισκεφτείτε τη σελίδα του ΕΛΚΕ. 

© ASFA 2024. All rights reserved.