Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών


Η ιδέα για τη δηµιουργία του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (ΠΜΣ) αναπτύχθηκε στους κόλπους της ΑΣΚΤ, αµέσως µετά τη µετεγκατάστασή της, το 1993, στο επί της οδού Πειραιώς 256 κτηριακό συγκρότηµα, για να εµπλουτίσει και να ανασυντάξει το θεσµικό της ρόλο βελτιώνοντας ριζικά τις διαδικασίες εκπαίδευσης, έρευνας και δηµιουργίας στις εικαστικές τέχνες στον τόπο µας.

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών» (Μ.Ε.Τ.) του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) δηµιουργήθηκε κατ’ αρχήν από την ανάγκη προέκτασης των προπτυχιακών σπουδών της ΑΣΚΤ µε την οργάνωση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος και κατάλληλων συνθηκών για τη διαµόρφωση ενός προχωρηµένου δυναµικού εικαστικής σκέψης και δηµιουργίας, µε κύριο σκοπό να προσφέρει δέσµη ειδικών µεταπτυχιακών εργαστηριακών και θεωρητικών µαθηµάτων-σεµιναρίων που αποβλέπουν, σύµφωνα µε τα διεθνή ακαδηµαϊκά πρότυπα, στην απόκτηση καλλιτεχνικής ειδίκευσης στο χώρο των εικαστικών τεχνών. H πολιτική ποιότητας και τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΜΣ αντανακλούν την ανωτέρω διαγραφόμενη στόχευση. Το Πρόγραµµα αποτέλεσε από την ίδρυσή του (2004) καινοτόµο σηµείο αναφοράς στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον, καθώς υπήρξε το πρώτο µεταπτυχιακό πρόγραµµα στο χώρο των εικαστικών τεχνών στη χώρα µας συµβαδίζοντας µε τις διεθνείς ακαδηµαϊκές πρακτικές.

Το Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (M.E.T.) αποτελεί µια εκπαιδευτική κοινότητα που διασφαλίζει την οργάνωση ενός πεδίου έρευνας και διεπιστηµονικού διαλόγου για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των φοιτητών/τριών, ως προς το έργο τους αλλά και ως προς τις τάσεις της πολύµορφης διεθνούς και εγχώριας εικαστικής πραγµατικότητας. Απέναντι σε αυτή την πραγµατικότητα που χαρακτηρίζεται αφενός από έναν πρωτοφανή καταιγισµό θέσεων και εκφραστικών εκδοχών, αφετέρου από το πλεονέκτηµα της άµεσης ενηµέρωσης, η κοινότητα του Μ.Ε.Τ. ενισχύει τη δηµιουργικότητα των νέων καλλιτεχνών, εµπνέει και διευκολύνει την καλλιτεχνική διεργασία για την εξέλιξη και εµβάθυνση του έργου τους. Το Μ.Ε.Τ. σκοπεύει επίσης στην καλλιέργεια της αυτοσυνειδησίας για την κατάκτηση της αυτονοµία τους, ώστε να σηµατοδοτήσουν µε το έργο τους τον δικό τους τόπο, στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης, συνδιαλεγόµενοι µε τα καινούργια δεδοµένα που παράγει η µετατόπιση των ορίων από τις ραγδαίες πολιτισµικές αλλαγές. Βασικός στόχος του Προγράµµατος είναι οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν περαιτέρω καλλιτεχνικές δεξιότητες και θεωρητική κατάρτιση σε πεδία που σχετίζονται µε τις σύγχρονες εικαστικές πρακτικές ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν µε αυξηµένα εφόδια και επιδόσεις στις απαιτήσεις του επαγγελµατικού τους χώρου, µιας πανεπιστηµιακής σταδιοδροµίας ή µιας πορείας σε άλλους τοµείς της εκπαίδευσης και του πολιτισµού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο Πρόγραµµα του ΠΜΣ εργαστηριακή πρακτική και θεωρητικός λόγος συνδέονται στενά. Μέσω της παρακολούθησης µαθηµάτων, σεµιναρίων, διαλέξεων και διαθεµατικών σπουδών (project studies), οι φοιτητές/ήτριες έρχονται σε επαφή µε τις ιδεολογίες που συνόδευσαν τα καλλιτεχνικά φαινόµενα, διευρύνουν την παιδεία τους και αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, προκειµένου να διερωτηθούν για την κουλτούρα και το ιστορικό πλαίσιο της δικής τους καλλιτεχνικής εργασίας. Οι φοιτητές/ήτριες µέσα από τα υποστηρικτικά εφόδια που προσφέρει το ΠΜΣ, καλούνται να δοµήσουν προσωπικές, πρωτότυπες µεθόδους έρευνας και αναζήτησης για να εµπλουτίσουν και να διευρύνουν την εικαστική τους πρακτική. Παράλληλα, καλούνται να µάθουν να οργανώνουν πολύπλοκα δηµιουργικά εγχειρήµατα και να επικοινωνούν τις απόψεις τους και τις θεωρητικές τους προθέσεις στο κοινό που αποτελεί το χώρο της τέχνης, όπως επιτάσσουν οι σύγχρονες παγκόσµιες εξελίξεις στο χώρο της ακαδηµαϊκής εικαστικής εκπαίδευσης.

Τα µαθήµατα του ΠΜΣ, διατηρώντας την ακαδηµαϊκή τους αυτονοµία, αναπτύσσονται µέσα σε αυτό το κοινό πλαίσιο, έχοντας ως πρωταρχικό µέληµα τον εµπλουτισµό των µεθοδολογικών και εννοιολογικών εργαλείων των φοιτητών/τριών σε σχέση µε το γνωστικό πεδίο του ΠΜΣ. Η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαµήνου, όπου ο/η φοιτητής/ήτρια καλείται να εκπονήσει την καλλιτεχνική διπλωµατική εργασία του/της συνοδεύοντάς την από θεωρητική εργασία συναφή µε το καλλιτεχνικό πεδίο έρευνας στο οποίο αναφέρεται, η οποία παρουσιάζεται δηµόσια σε όλη την ακαδηµαϊκή κοινότητα του Μ.Ε.Τ. Η κατά τα ανωτέρω παροχή εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Προγράµµατος αποτελεί ικανοποιητική βάση, εκτός των άλλων, και για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών σε τοµείς που αφορούν τις σύγχρονες διεθνείς και εγχώριες καλλιτεχνικές πρακτικές.

Οι στόχοι του Προγράµµατος εξυπηρετούνται καταρχάς από το καλλιτεχνικό και επιστηµονικό δυναµικό του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών. Εντούτοις, αποτελεί στόχο η διεύρυνση περαιτέρω των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών µε άλλους φορείς και διδάσκοντες/ουσες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γεγονός το οποίο αποτελεί άλλωστε απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαρκή βελτίωση του περιεχοµένου του Προγράµματος.

ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΚΤ

>ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Μ.Ε.Τ.

www.met.asfa.gr

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΚΤ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μ.Ε.Τ.

ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

EIΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΚΤ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΚΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΚΤ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΙΑΛΛΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  ΑΣΚΤ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΗΚΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΚΤ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ-TUTORS

ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΚΤ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΚΤ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΚΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΩΝΗΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΚΤ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΚΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΚΤ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΨΩΜΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΚΤ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΚΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΚΤ

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΒΡΑΤΣΚΙΔΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΚΤ

ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΚΤ

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΣΚΤ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΑ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ) ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΕΠ ΑΣΚΤ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΜΕΛΟΣ ΕΔΙΠ ΑΣΚΤ

ΘΩΜΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΕΜΠ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΣΚΤ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΔΡΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.                     

Πειραιώς 256, Τ.Κ. 182 33, Αγ. Ι. Ρέντη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ.

Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα

Άντα Κλαμαριά

Εmail: artmet@asfa.gr, aklamaria@asfa.gr

Τηλέφωνο: 210 3897105

Ανακοινώσεις Τμήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ 21ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (2024-2026) ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Μ.Ε.Τ.)
Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ 21ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (2024-2026) ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Μ.Ε.Τ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Μ.Ε.Τ.) ΚΑΙ Π.Μ.Σ. “ΚΟΡΑΗΣ” ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.
Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Μ.Ε.Τ.) ΚΑΙ Π.Μ.Σ. “ΚΟΡΑΗΣ” ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Μ.Ε.Τ.) ΚΑΙ Π.Μ.Σ. “ΚΟΡΑΗΣ” Ε.Κ.Π.Α.
Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Μ.Ε.Τ.) ΚΑΙ Π.Μ.Σ. “ΚΟΡΑΗΣ” Ε.Κ.Π.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Μ.Ε.Τ.) ΚΑΙ Π.Μ.Σ. “ΚΟΡΑΗΣ” ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.
Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Μ.Ε.Τ.) ΚΑΙ Π.Μ.Σ. “ΚΟΡΑΗΣ” ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ 2: ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ”
Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ 2: ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ”

ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “ΤΕΧΝΗ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ” ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.)

ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “ΤΕΧΝΗ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ” ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Όλες οι ανακοινώσεις του τμήματος

© ASFA 2024. All rights reserved.