Διαχείριση Ποιότητας


Ο ΕΛΚΕ, έχει αναπτύξει, εφαρμόσει και τηρεί διαρκώς ενήμερο τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των θεσπισμένων (βάσει της εγκυκλίου 4670/ΕΥΣ- 551 της Γ.Γ.Ε.Α./ΥΠ.ΟΙ.Ο.) Κριτηρίων Διαχειριστικής Επάρκειας για την Κατηγορία / Τύπου Β (έργα / δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση τεχνικών έργων, κατάρτισης και συμβουλευτικής κ.α.)

Προκειμένου να εισαχθούν οι αλλαγές στη νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη τον Οδηγό για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020, ο ΕΛΚΕ τροποποίησε το εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας που ίσχυε για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Από ……… βρίσκεται σε ισχύ το πιστοποιητικό εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, με αριθμό 00.12.1199 και ημερομηνία λήξης την 08/02/2026.

© ASFA 2024. All rights reserved.