Όραμα και Στόχοι


ΟΡΑΜΑ μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ για τον Ειδικό Λογαριασμό Ερευνών σημαίνει αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υψηλό αίσθημα ικανοποίησης για τους εξυπηρετούμενους.

ΣΤΟΧΟΙ μας είναι:

· Η μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας.

· Η ικανοποίηση των στόχων των έργων των προγραμμάτων εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων υλοποίησης τους.

· Η άμεση εξυπηρέτηση των ωφελουμένων από την υλοποίηση των ποικίλων προγραμμάτων.

· Η συνεχής ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα διαθέσιμα προγράμματα και τους αντίστοιχους πόρους.

· Η πλήρης γνώση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των τεχνικών οδηγιών που διέπουν τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα.

· Η γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία των εξυπηρετούμενων από τον ΕΛΚΕ με τις υπηρεσίες του ΕΛΚΕ.

· Η εκτέλεση έργων με ουσιαστικό όφελος.

· Η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ.

· Η χορήγηση των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων στηρίζεται στις εξής αρχές:

· την τήρηση των απαιτήσεων και των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

· άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών,

· άριστη συνεργασία μεταξύ όλων των στελεχών μας και δημιουργία συγκροτημένων και αποτελεσματικών ομάδων,

· άριστη συνεργασία με τους φορείς, την τοπική κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα,

· συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας μας και διάχυσή της σε όλο το προσωπικό,

· επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχής εκπαίδευσή τους,

· υψηλή ικανοποίηση των εξυπηρετούμενων από τις υπηρεσίες που παρέχουμε,

· η τήρηση χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων στα έργα που εκτελούμε,

· η διαρκής προσπάθεια μείωσης των προβλημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των εξυπηρετούμενων από τον ΕΛΚΕ,

· η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης.

· τον συνεχή εκσυγχρονισμό των υποδομών.

· τον καθορισμό ενός πλαισίου δεικτών και η ανασκόπηση αυτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

© ASFA 2024. All rights reserved.