Έγκριση τελικού πρακτικού αξιολόγησης (κατακύρωσης) της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων (ΑΔΑ: Ψ95546Ψ8ΝΖ-ΥΛΧ) με Απόφαση της 16ης Συνεδρίασης (09.04.2024) της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ, των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο με αρ.πρωτ.557 – 18/04/2024 και ΑΔΑ:Ψ0ΕΝ46Ψ8ΝΖ-ΓΩ6 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για σύναψη σύμβασης έργου  στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική Βοήθεια για την υποστήριξη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ως δικαιούχο στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ» με κωδ. ΟΠΣ 6005194

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΔΚΣ»

© ASFA 2024. All rights reserved.