Γενικές Πληροφορίες


ptyxio

Οι σπουδές που παρέχονται από το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης εμπίπτουν στο 1ο επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες» του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων, ενώ δεν απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα για εισαγωγή στο Τμήμα.

Το αντικείμενο των σπουδών που παρέχονται από το Τμήμα είναι η Ιστορία και η Θεωρία της Τέχνης. Σημειώνεται ότι το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος δεν καλύπτεται πλήρως από άλλο ΑΕΙ στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, το Τμήμα θεωρείται μη αντίστοιχο προς άλλα ελληνικά ακαδημαϊκά Τμήματα.

Για πληροφορίες σχετικά με θέματα προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (e-mail: secr-arthdepatment@asfa.gr, τηλ.: 210 38 97 146).

© ASFA 2024. All rights reserved.