Στάδια κινητικότητας


Σημαντική διευκρίνιση: η παρούσα σελίδα βρίσκεται σε στάδιο επικαιροποίησης και οι πληροφορίες που περιέχει ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία (οπότε και θα αφαιρεθεί αυτή η παρατήρηση), παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Erasmus+ για έγκυρη και τρέχουσα πληροφόρηση.

Τα στάδια κάθε κινητικότητας είναι τρία: πριν τη μετακίνηση, κατά τη διάρκεια της μετακίνησης και μετά την επιστροφή. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε μελετήσει τις σχετικές οδηγίες για όλα τα στάδια.

Στάδιο 1ο: πριν την αναχώρηση

Αυτό το στάδιο περιέχει πολλές και σημαντικές πληροφορίες. Για διευκόλυνση των χρηστών παρατίθενται σε ξεχωριστό έγγραφο, το οποίο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε:
Κλασική κινητικότητα – Στάδιο 1: πριν την αναχώρηση

Στάδιο 2: Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης

Κατά την άφιξή σας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, θα πρέπει να προσκομίσετε συμπληρωμένο το έγγραφο confirmation of arrival, ώστε να εξασφαλίσετε την ανάλογη υπογραφή του από το αντίστοιχο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων. Επίσης, το ίδιο έγγραφο θα πρέπει να υπογραφεί και κατά την αναχώρησή σας, με συμπλήρωμένες επιπλέον τις ακριβείς ημερομηνίες σπουδών (έναρξη – λήξη μαθημάτων). Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Erasmus+, τροποποιήσεις στη Συμφωνία Σπουδών Learning Agreement επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αναθεώρησης της Συμφωνίας (ενημέρωση του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου από τον φοιτητή και έγκριση του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνόςαπό την άφιξη του φοιτητή στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Στάδιο 3: Μετά την επιστροφή

Εντός ενός (1) μηνός από την επιστροφή του στην Ελλάδα και προκειμένου να παραλάβει το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας του, ο φοιτητής υποχρεούται να προσέλθει στο γραφείο Erasmus του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Κοινοτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Μορφωτικών Ανταλλαγών και να υποβάλει συμπληρωμένα τα κάτωθι έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή:
– Έκθεση σπουδών φοιτητή (ηλεκτρονική υποβολή). Αποστέλλεται στο e-mail σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι απαραίτητη η συμπλήρωσή του για την καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης 20%.
– On-line γλωσσικό τεστ αξιολόγησης (OLS)(ηλεκτρονική υποβολή). Αποστέλλεται στο e-mail σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι απαραίτητη η συμπλήρωσή του για την καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης 20%.
Certificate of Attendance (πρωτότυπο).
– Ερωτηματολόγιο.
– Transcripts of Records (χορηγείται από το Ίδρυμα Υποδοχής ή συμπληρώνεται το τρίτο μέρος του learning agreement – After the mobility).

© ASFA 2024. All rights reserved.