Στεγαστικό επίδομα


Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης στεγαστικού επιδόματος έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές ελληνικής υπηκοότητας ή υπηκοότητας άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_el). Στους δικαιούχους χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους.  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία το επίδομα είναι ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 181 «Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3220/2004» του ν. 4972/2022 (ΦΕΚ 181/Α/23.09.2022) 

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο/η φοιτητής/τρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο/η φοιτητής/τρια.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο/η φοιτητής/τρια εφόσον:

 α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

 β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι/ες δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος αποκλειστικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή  https://stegastiko.minedu.gov.gr  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  σε ημερομηνία που ανακοινώνεται κάθε έτος από το Υπουργείο.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος

  1. Κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 140832/Ζ1/25.08.2017 (ΦΕΚ 2993/Β/2017)
  2. Τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης με την ΚΥΑ αριθμ.72647/Ζ1/10.05.2019 (ΦΕΚ 1688/Β/15.05.2019) σχετικά με τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ως προς τα ημιτελή κτίσματα.
  3. Διευκρινιστική εγκύκλιος στεγαστικού 2021 2022

Δεν δικαιούνται του στεγαστικού επιδόματος:

 α) όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση,

β) όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών,

γ) όσοι διαμένουν σε φοιτητική εστία ή τους παρέχεται στέγαση από τη σχολή τους.

Συχνές ερωτήσεις

© ASFA 2024. All rights reserved.