Κατατακτήριες Εξετάσεις


Το ποσοστό των κατατάξεων στο Τμήμα των πτυχιούχων, ελληνικών ή αλλοδαπών (αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ), AEI, ΑΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, και της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται µε κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία µαθήµατα. Για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος τα τρία εξεταστέα µαθήµατα είναι τα εξής: «Ιστορία της Τέχνης», «Ευρωπαϊκή Ιστορία Nεωτέρων και Μοντέρνων Χρόνων» και «Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών».

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισµα της βαθµολογίας όλων των εξεταζόµενων µαθηµάτων. Στη σειρά αυτή περιλαµβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον 30 µονάδες και µε την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει 10 µονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα 3 µαθήµατα. Η κλίµακα βαθµολογίας ορίζεται από το µηδέν (0) µέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθµολογητή.

Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημ. έτους 2016-2017, καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη ως επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα. Οι ανωτέρω κατατασσόμενοι εγγράφονται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο α’ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος. Η ως άνω ρύθμιση ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των επόμενων ακαδημαϊκών ετών έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού του ΑΕΙ. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων (άρθρο 74 του ν. 4485/2017).

Η Συνέλευση του Τµήµατος αποφασίζει και ορίζει το εξάµηνο κατάταξης των κατατασσόµενων, τα εξεταζόµενα µαθήµατα και την ύλη αυτών, την Επιτροπή Κατατάξεων και τους βαθµολογητές, καθώς και τον αναβαθµολογητή.

Η Επιτροπή Κατατάξεων είναι επταµελής. Αποτελείται από:

–  τον/την Πρόεδρο του Τµήµατος και

– έξι καθηγητές του Τµήµατος (ανά δύο κατά γνωστικό αντικείµενο κάθε εξεταζόµενου µαθήµατος). Σε περίπτωση έλλειψης είναι δυνατός ο ορισµός µέλους ή µελών της Επιτροπής από µέλη άλλου Τµήµατος που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείµενο.

Τα µέλη της Επιτροπής Κατατάξεων συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής των εξεταστέων θεµάτων.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος που έχουν διδαχτεί πλήρως ή επαρκώς στο Τµήµα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των µαθηµάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα µαθήµατα αυτά αντιστοιχούν σε µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυµούν να καταταγούν στο Τµήµα, υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος (ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς) από 1 έως 15 Νοεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

–   Αίτηση

–   Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών

– Βεβαίωση ισοτιµίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών & Πληροφόρησης), στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από αναγνωρισμένο Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής, ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστηµα από 1 έως 20 Δεκεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα:

Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, επειδή: α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α’) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 67%, β) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα, γ) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Σχολή, στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Κατατακτήριες εξετάσεις 2023-2024-ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημ. έτους 2023-2024

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων ακαδημ. έτους 2024-2025

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .DOC

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος.

© ASFA 2024. All rights reserved.