Διεθνείς Σχέσεις & Εξωστρέφεια


Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας είναι ο Ιωάννης Μελανίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

α) Εποπτεύει σε συνεργασία με την Πρύτανη θέματα σχετικά με το σχεδιασμό και την προώθηση δράσεων 

που αναπτύσσουν τις διεθνείς σχέσεις και την εξωστρέφεια του Ιδρύματος. 

β) Εποπτεύει σε συνεργασία με τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο και τους Υπεύθυνους των Ακαδημαϊκών Τμημάτων τα εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα σε σχέση με την κινητικότητα φοιτητών, μελών ΔΕΠ και λοιπού ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος. 

γ) Εποπτεύει σε συνεργασία με τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο και τους Υπεύθυνους των Ακαδημαϊκών Τμημάτων θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και προβολή των δραστηριοτήτων του προγράμματος Erasmus+. 

δ) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με την Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ανά τομέα ευθύνης για στρατηγικές συνέργειες του Ιδρύματος με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού, με διεθνή Ερευνητικά Κέντρα, με πολιτιστικά και καλλιτεχνικά Ιδρύματα, Οργανισμούς και Ινστιτούτα και για πάσης φύσεως διεθνείς συνεργασίες. 

ε) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα θέματα για πολιτιστικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές, εθελοντικές και άλλες δραστηριότητες. 

στ) Μεριμνά για την προώθηση δράσεων σχετικά με την παιδεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την υγεία, την τεχνολογία, τους θεσμούς, την οικονομία και εν γένει την κοινωνία. 

ζ) Εποπτεύει θέματα σχετικά με το σχεδιασμό και την προώθηση δράσεων κοινωνικής ευθύνης του Ιδρύματος. η) Εισηγείται προς την Πρύτανη για την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας και διμερών συμφωνιών με Α.Ε.Ι., Ακαδημίες Τεχνών, πολιτιστικά και καλλιτεχνικά Ιδρύματα και Οργανισμούς, Ερευνητικά Κέντρα και Μουσεία της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
θ) Μεριμνά για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ στην οργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, καλλιτεχνικά εργαστήρια (workshops), συμπόσια και ημερίδες εθνικής και διεθνούς εμβέλειας καθώς και σε διεθνείς ενώσεις Πανεπιστημίων. 

ι) Εποπτεύει τις εργασίες και εισηγείται στην Πρύτανη και στα αρμόδια συλλογικά όργανα σχετικά με την σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία της ιστοσελίδας της Α.Σ.Κ.Τ. 

ια) Εποπτεύει την υλοποίηση των διαδικασιών της εκδοτικής δραστηριότητας της Α.Σ.Κ.Τ. 

ιβ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του. 

ιγ) Μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των οδηγιών της Πρυτάνεως και των συλλογικών οργάνων διοίκησης στον τομέα της αρμοδιότητάς του. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1174/31.10.2023 

Ιωάννης Μελανίτης

email: vrector-internat-rel@asfa.gr

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πορίσματα 2ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης

Ανακοινώσεις Τμήματος

Υποτροφίες της Ιαπωνικής Κυβέρνησης για το έτος 2025
Γενικές ανακοινώσεις | Γενικές Ανακοινώσεις | Προπτυχιακές Σπουδές | Προπτυχιακές σπουδές | Διεθνείς Σχέσεις & Εξωστρέφεια | Μεταπτυχιακές Σπουδές | Μεταπτυχιακές σπουδές | Διδακτορικές Σπουδές | Διδακτορικές Σπουδές | Ανακοινώσεις Διεθνών Θεμάτων

Υποτροφίες της Ιαπωνικής Κυβέρνησης για το έτος 2025

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξάμηνο ανταλλαγής στο Tokyo University of the Arts (χειμερινό εξάμηνο 2024-2025)
Γενικές Ανακοινώσεις | Γενικές ανακοινώσεις | Διεθνείς Σχέσεις & Εξωστρέφεια | Ανακοινώσεις Διεθνών Θεμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξάμηνο ανταλλαγής στο Tokyo University of the Arts (χειμερινό εξάμηνο 2024-2025)

Όλες οι ανακοινώσεις του τμήματος

© ASFA 2024. All rights reserved.