Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ)


Το «Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης» (με ακρωνύμιο ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.) | Centre for Teaching and Learning (με ακρωνύμιο CTL) ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4009/2011 & των άρθρων 7 και 84 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και ύστερα από την υπ’  αρ. πρωτ. 1303/8-4-2022 Απόφαση της Συγκλήτου Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Βάση του Νόμου Ν. 4957/2022, μετονομάστηκε σε «Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης» (με ακρωνύμιο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) | Centre for Teaching and Learning (με ακρωνύμιο CTL), στης 30/5/2023, με απόφαση της Συγκλήτου Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Ο στόχος του  ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ είναι η διαρκής υποστήριξη της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, η διασφάλιση υψηλής ποιότητας διδακτικού έργου, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις προαναφερόμενες, εντός του πλαισίου του συνεχούς εξελισσόμενου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.) και των αρχών της Δια Βίου Μάθησης.

Στρατηγικοί στόχοι του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελούν οι:

  • Δημιουργία μια κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του παρεχόμενου διδακτικού έργου στην Α.Σ.Κ.Τ., υποστηρίζοντας το διδακτικό προσωπικό στην ανταλλαγή και δημιουργία καλών πρακτικών διδασκαλίας
  • Καταγραφή των αναγκών του διδακτικού προσωπικού.
  • Αναστοχασμός και ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών δράσεων μέσω της αξιοποίησης και την ένταξης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην διαδικασία διδασκαλίας, προκειμένου να δημιουργηθεί περιβάλλον μάθησης που θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει τη μάθηση με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο