Γραμματεία ΘΙΣΤΕ


Αρμοδιότητες Γραμματείας

Στο Τµήµα λειτουργεί Γραµµατεία η οποία είναι αρµόδια για τη διοικητική και τη γραµµατειακή υποστήριξη του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου του Τµήµατος. Ειδικότερα, η Γραμματεία μεριμνά για:

o τις εγγραφές νεοεισαχθέντων και τις ανανεώσεις εγγραφών φοιτητών ενδιαμέσων ετών

o τις διακοπές σπουδών και τις διαγραφές φοιτητών

o την τήρηση έντυπου και ηλεκτρονικού μητρώου, καθώς και ατομικών φακέλων των φοιτητών

o την έκδοση βεβαιώσεων φοίτησης και αναλυτικών βαθμολογιών φοιτητών, καθώς και πιστοποιητικών περάτωσης σπουδών

o τη σύνταξη των προγραμμάτων των εξεταστικών περιόδων, καθώς και την οργάνωση της διεξαγωγής των εξεταστικών, ενδιάμεσων και πτυχιακών

o  την έκδοση των αποτελεσμάτων βαθμολογίας μαθημάτων μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων

o τη διανομή στους νεοεισαχθέντες φοιτητές των αριθμών μητρώου, καθώς και των κωδικών για εισαγωγή στο σύστημα «Εύδοξος» και στο σύστημα έκδοσης ακαδημαϊκών ταυτοτήτων

o  τον έλεγχο των προαπαιτούμενων, των απαλλαγών και των αναγνωρίσεων μαθημάτων

o  τη χορήγηση επιδομάτων των προπτυχιακών φοιτητών

o  τη χορήγηση υποτροφιών (φορέων) στους προπτυχιακούς φοιτητές

o τη συγκέντρωση/επεξεργασία και διάθεση στατιστικών στοιχείων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα

o  οικονομικά θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Τμήματος

o την κατανομή/διάθεση αιθουσών διδασκαλίας/εξετάσεων και τον εξοπλισμό αυτών (βάσει απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος), κατόπιν συνεννόησης και με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Ιδρύματος

o την τήρηση αρχείου φοιτητών που μετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus, αρχείου φοιτητών ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και ακροατών

o τον προγραμματισμό και την οργάνωση κατατακτήριων εξετάσεων

o την υποστήριξη της διαδικασίας εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

o ζητήματα που αφορούν τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα (λχ. εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας)

o τον προγραμματισμό και την οργάνωση τελετών καθομολόγησης αποφοίτων του Τμήματος, την παραλαβή και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για συμμετοχή στην εκάστοτε ορκωμοσία, την έκδοση διπλωμάτων και παραρτημάτων διπλώματος

o την τήρηση πρωτοκόλλου της Γραμματείας του Τμήματος

o την έκδοση ανακοινώσεων που αφορούν στις ανωτέρω αρμοδιότητες και την προώθηση για ανάρτησή τους

o την ψηφιοποίηση εγγράφων του Τμήματος και

o γενικότερα τη διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά στη λειτουργία του Τμήματος.

 

Ο/η Γραµµατέας του Τµήµατος προΐσταται του προσωπικού της Γραµµατείας και είναι υπεύθυνος έναντι του/της Προέδρου του Τµήµατος για την οµαλή, αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία της Γραµµατείας. Στις αρµοδιότητές του/της ανήκει, µεταξύ άλλων, η υποστήριξη και η ενηµέρωση των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων λήψης αποφάσεων για την τρέχουσα νοµοθεσία (ιδίως Συνέλευση Τμήματος), καθώς και για κάθε νοµικό και διοικητικό θέµα που ανακύπτει.

Επικοινωνία με τη Γραμματεία

Η Γραµµατεία επικοινωνεί µε τους φοιτητές µε σχετικές προσκλήσεις ή ανακοινώσεις που αναρτώνται στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων στα κτήρια της οδού Πατησίων και της οδού Πειραιώς της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Γραµµατεία Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης:

Διεύθυνση: Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα

Τηλ. επικοινωνίας: 210 38 97 146

E-mail:  secr-arthdepartment@asfa.gr

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:

Aικατερίνη Βαρθολομαίου

Ε-mail: kvartholomaiou@asfa.gr

Τηλ.: 210 38 97 113

Προσωπικό Γραμματείας Προπτυχιακών Σπουδών:

Ιωάννα Κολοβού

E-mail: ikolovou@asfa.gr

Τηλ.: 210 38 97 165

Ώρες υποδοχής κοινού (& φοιτητών):

Δευτέρα: 11:00-13:00

Πέμπτη: 11:00-13:00

(πλην των επισήμων αργιών)

Προσωπικό Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ ΜΕΘΙΣΤΕ):

Κλαμαριά Άντα

Τηλ.: 210 38 97 105

Ε-mail: aklamaria@asfa.gr

© ASFA 2024. All rights reserved.