Κατατακτήριες εξετάσεις


ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/16-12-2013 ΦΕΚ 3185τ.β΄ «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και την υπουργική απόφαση 92983//Ζ1/11.6.2015 (ΦΕΚ 1329 τ. β’/2.7.2015 και τον Ν. 3186/2013, οι υπoψήφιoι πρoκειμέvoυ vα λάβoυv μέρoς στις εξετάσεις θα πρέπει vα υπoβάλoυv τα κάτωθι δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικώς, συστημένα και με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier), από τηv Τετάρτη   1 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 στηv κάτωθι διεύθυνση :

Ανωτάτη  Σχoλή  Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών,

Γραμματεία Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,  

Πατησίωv 42, 106 82 Αθήvα

Σημειώνεται ότι προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών δεν θεωρείται εμπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής :

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 3. Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 έως και Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 στα επί της οδού Πειραιώς 256 κτίρια της Σχολής, από τις 8.00 – 12.30 την πρώτη ημέρα και από 8.30 – 12.30 όλες τις επόμενες ημέρες.

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίων (Α.Ε.Ι.), Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

                                                                    

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Ι.       Ποσοστά κατατασσόμενων.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/16.12.2013 ΦΕΚ 3185 τ.β΄. «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» τα ποσοστά των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.

ΙΙ.     Τρόπος κατάταξης, και εξεταζόμενα μαθήματα.

            Η  Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, στη συνεδρίαση της 10/6/2023, αποφάσισε τα κάτωθι, ως προς τον τρόπο κατάταξης, το εξάμηνο κατάταξης και τα εξεταζόμενα μαθήματα, για τους υποψήφιους προς κατάταξη στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, πτυχιούχους Σχολών των ανωτέρω κατηγοριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Α.    ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ

Α.1α. Πτυχιούχοι Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης  Σχολής Καλών Τεχνών και ισοτίμων Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών Σχολών Καλών Τεχνών εσωτερικού – (Οι πτυχιούχοι αυτοί απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρακολούθησης & εξέτασης των πρώτων τεσσάρων εξαμηνιαίων μαθημάτων του εργαστηριακού μαθήματος κατεύθυνσης).

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν φάκελο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους. Στο φάκελο να περιέχονται και έργα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου.

O φάκελος θα προσκομίζεται στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση.

Α.1β. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης)

         Η Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (δηλαδή Τμήμα υποδοχής) αποφαίνεται για τον αριθμό  των εξαμηνιαίων εργαστηριακών μαθημάτων κατεύθυνσης που αναγνωρίζονται ή απαλλάσσονται, αφού εξετάσει το προσκομισθέν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με τα μαθήματα που διδάχθηκε ο υποψήφιος – πτυχιούχος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε κατατακτήριες εξετάσεις διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών και διαγωνίζονται στα κάτωθι :

          ι.          Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Ζωγραφικής θα διαγωνιστούν : (α) σε άσκηση με χρώμα από εκμαγείο (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.), (β) σε άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.) και (γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.

           ιι.         Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Γλυπτικής ή Χαρακτικής θα διαγωνιστούν : (α) σε άσκηση σχεδίου από εκμαγείο (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.), (β) σε άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.) και (γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.

Α.1γ. Πτυχιούχοι ισοτίμων και ομοταγών Σχολών εξωτερικού – (Οι πτυχιούχοι αυτοί απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρακολούθησης & εξέτασης των πρώτων τεσσάρων εξαμηνιαίων μαθημάτων του εργαστηριακού μαθήματος κατεύθυνσης).

               Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε κατατακτήριες εξετάσεις διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, και διαγωνίζονται στα κάτωθι :

      ι.     Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Ζωγραφικής θα διαγωνιστούν : (α) σε άσκηση με χρώμα από εκμαγείο (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.), (β) σε άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.) και (γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.

        ιι.   Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Γλυπτικής ή Χαρακτικής θα διαγωνιστούν : (α) σε άσκηση σχεδίου από εκμαγείο (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.), (β) σε άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.) και (γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.

Α.2.   Πτυχιούχοι   Αρχιτεκτονικής   Σχολής   εσωτερικού,   και

ισοτίμων     και    ομοταγών    Αρχιτεκτονικών     Σχολών

εξωτερικού  –  ( Οι πτυχιούχοι αυτοί απαλλάσσονται  της

υποχρέωσης  παρακολούθησης  &  εξέτασης των πρώτων

δύο    εξαμηνιαίων    μαθημάτων    του      εργαστηριακού

μαθήματος  κατεύθυνσης ).

            Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε κατατακτήριες εξετάσεις διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, και διαγωνίζονται στα κάτωθι :

       ι.          Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Ζωγραφικής θα διαγωνιστούν : (α) σε άσκηση με χρώμα από εκμαγείο (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.), (β) σε άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.) και (γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.

       ιι.         Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Γλυπτικής ή Χαρακτικής θα διαγωνιστούν : (α) σε άσκηση σχεδίου από εκμαγείο (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.), (β) σε άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.) και (γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.

Α.3. Πτυχιούχοι όλων των άλλων ΑΕΙ εσωτερικού, και ισοτίμων Σχολών ΑΕΙ εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε κατατακτήριες εξετάσεις διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, και διαγωνίζονται στα κάτωθι :

        ι.          Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Ζωγραφικής θα διαγωνιστούν : (α) σε άσκηση με χρώμα από εκμαγείο (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.), (β) σε άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.) και (γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελλο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.

       ιι.         Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Γλυπτικής ή Χαρακτικής θα διαγωνιστούν : (α) σε άσκηση σχεδίου από εκμαγείο (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.), (β) σε άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα (διαστάσεις τελάρου ή χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.) και (γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.

Β.   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Τ.Ε.Ι. Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ή  ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Β.1. Πτυχιούχοι Γραφιστικής ΤΕΙ, Γραφιστών ΚΑΤΕΕ, Διακοσμητικής ΤΕΙ, Διακοσμητών ΚΑΤΕΕ, Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ, Τεχνολόγων Εκτυπώσεων & Φωτομηχανικής ΚΑΤΕΕ, και Φωτογραφίας ΤΕΙ – (Οι πτυχιούχοι αυτοί απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρακολούθησης & εξέτασης των πρώτων δύο εξαμηνιαίων μαθημάτων του εργαστηριακού μαθήματος κατεύθυνσης).

            Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε κατατακτήριες εξετάσεις διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, και διαγωνίζονται στα κάτωθι :

            ι.     Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Ζωγραφικής θα διαγωνιστούν : (α) σε άσκηση με χρώμα από εκμαγείο (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.), (β) σε άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα (διαστάσεις τελάρου ή χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.) και (γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.

           ιι.     Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Γλυπτικής ή Χαρακτικής θα διαγωνιστούν : (α) σε άσκηση σχεδίου από εκμαγείο (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.), (β) σε άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα (διαστάσεις τελάρου ή χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.) και (γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.

Β.2.   Πτυχιούχοι όλων των άλλων ΤΕΙ, και ισοτίμων Σχολών

εσωτερικού και εξωτερικού. 

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε κατατακτήριες εξετάσεις διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, και διαγωνίζονται στα κάτωθι :

            ι.     Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Ζωγραφικής θα διαγωνιστούν : (α) σε άσκηση με χρώμα από εκμαγείο (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.), (β) σε άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα (διαστάσεις τελάρου ή χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.) και (γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.

            ιι.    Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Γλυπτικής ή Χαρακτικής θα διαγωνιστούν : (α) σε άσκηση σχεδίου από εκμαγείο (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.), (β) σε άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα (διαστάσεις τελάρου ή χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.) και (γ) φάκελο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία ημέρα των εξετάσεων).

Γ.    ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

         Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε κατατακτήριες εξετάσεις διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, και διαγωνίζονται στα κάτωθι :

            ι.   Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Ζωγραφικής θα διαγωνιστούν : (α) σε άσκηση με χρώμα από εκμαγείο (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.), (β) σε άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα (διαστάσεις τελάρου ή χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.) και (γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.

          ιι.    Οι υποψήφιοι για κατάταξη στα Εργαστήρια Γλυπτικής ή Χαρακτικής θα διαγωνιστούν : (α) σε άσκηση σχεδίου από εκμαγείο (διαστάσεις χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.), (β) σε άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα (διαστάσεις τελάρου ή χαρτιού 0,50 Χ 0,70 εκ.) και (γ) οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 10 – 15 (το ανώτερο) έργα τους (χρώμα – σύνθεση – σχέδιο) χωρίς ν’ αναγράφεται τ’ ονοματεπώνυμό τους, την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η

 1. Οι υποψήφιοι για την Ζωγραφική, στο χρώμα από το εκμαγείο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ (απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση λαδιού). Η εκτέλεση γίνεται σε χαρτί Bristol μάτ λευκό 300 ή 280 gr, διαστάσεων 0,50 Χ 0,70 εκ.
 2. Οι υποψήφιοι για την Γλυπτική και την Χαρακτική, στο σχέδιο από το εκμαγείο μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι χρώματος μαύρου, σε χαρτί λευκό σχεδίου elle erre, 220 gr, διαστάσεων 0,50 Χ 0,70 εκ.
 3. ΄Ολοι οι υποψήφιοι στην άσκηση σχεδίου από λεκτικό θέμα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μολύβι, κάρβουνο, μελάνι χρώματος μαύρου, ή ακρυλικό άσπρο μαύρο, σε χαρτί λευκό σχεδίου elle erre, 220 gr ή σε χαρτί Bristol μάτ λευκό 300 ή 280 gr, διαστάσεων 0,50 Χ 0,70 εκ.
 4. Και οι δύο τύποι χαρτιού όπως και η πινακίδα χορηγούνται από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Τα λοιπά απαιτούμενα για τις δοκιμασίες υλικά προσκομίζονται από τους υποψήφιους.
 5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει ένα (1) έως δύο (2) σχέδια-χρώματα από το εκμαγείο και ένα (1) από το σχέδιο της ελεύθερης σύνθεσης.
 6. Τα έργα που εκπονεί ο υποψήφιος κατά την διάρκεια των εξετάσεων δεν επιστέφονται. Επιστέφεται μόνο ο φάκελος με τα έργα που προσκομίζει για την συμμετοχή του στις εξετάσεις. 

Οι υποψήφιοι για την κατάταξη όλων των ανωτέρω κατηγοριών, υποβάλουν αίτηση καθώς επίσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, μόνο ταχυδρομικώς και με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier), από τηv Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023στηv διεύθυνση :

Ανωτάτη  Σχoλή  Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών,

Γραμματεία Τμήματος Εικαστικών Τεχνών

Πατησίωv 42, 106 82 Αθήvα.

Σημειώνεται ότι προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών δεν θεωρείτε εμπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή,

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 1. Αίτηση του υποψηφίου.
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού  συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Αγίου Κωνσταντίνου 54, 10437 Αθήνα) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών χαρακτηρίζεται χωρίς αντίστοιχη ειδικότητα, για την αντιστοιχία και τη συνάφεια της ειδικότητας, αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
 3. Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις θα διενεργηθούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 έως και Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 στα επί της οδού Πειραιώς 256 κτίρια της Σχολής, από τις 8.00 – 12.30 την πρώτη ημέρα και από                  8.30 – 12.30 όλες τις επόμενες ημέρες.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ

© ASFA 2024. All rights reserved.