Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών


Το Τμήμα είναι αρμόδιο για τα πάσης φύσεως έργα του Ιδρύματος, όπως, η υποβολή προτάσεων, η κατάρτιση προγραμμάτων, η σύνταξη των αναγκαίων μελετών, η διενέργεια διαγωνισμών, η ανάθεση εκπόνησης των μελετών και η επίβλεψή τους, η προκήρυξη διαγωνισμών ανάληψης έργων, η σύναψη κατασκευαστικών συμβάσεων, η αλληλογραφία που αφορά τα τεχνικά έργα και η τήρηση αρχείου, η επισκευή και συντήρηση του πάσης φύσεως εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων, η επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και των έργων υποδομής και η προμήθεια των απαραίτητων για τις εργασίες αυτές υλικών, η λειτουργία αποθήκης αναλώσιμου και μη ηλεκτρο- μηχανολογικού και λοιπού υλικού, η κατάρτιση προγραμμάτων για τη δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση πρασίνου στους χώρους του Ιδρύματος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Επικοινωνία:

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Φώτης Σταθάτος
Τηλ.: 210 8838 130
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: fstathatos@asfa.gr

Φωτεινή Βέττα
Τηλ.: 210 8838 140
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: fvetta@asfa.gr


Δ/νση:

Ιουλιανού 39 & 3ης Σεπτεμβρίου (3ος όροφος), Τ.Κ. 18233, Αθήνα

© ASFA 2024. All rights reserved.