Φοιτητές – Μετακίνηση για σπουδές


Σημαντική διευκρίνιση: η παρούσα σελίδα βρίσκεται σε στάδιο επικαιροποίησης και οι πληροφορίες που περιέχει ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία (οπότε και θα αφαιρεθεί αυτή η παρατήρηση), παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Erasmus+ για έγκυρη και τρέχουσα πληροφόρηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές του 3ου και 4ου έτους (οι αιτήσεις γίνονται στο 2ο και 3ο έτος αντίστοιχα). Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εγγραφεί επιτυχώς στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών.  

Ως προς τους φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο έτος:    Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο έτος σπουδών δεν έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποτροφιών Erasmus γιατί δεν είναι δυνατόν η ισχύουσα βαθμολογία του ιδρύματος που φιλοξενεί τον φοιτητή να ενταχθεί στη γενική βαθμολογία του, αφού η βαθμολογία κατά το έτος που ετοιμάζει την διπλωματική του εργασία είναι ειδική.  

Στην περίπτωση όμως που ο επιβλέπων καθηγητής θεωρεί ότι η συγκεκριμένη μαθητεία του φοιτητή/τρια στο ξένο Ίδρυμα, ενισχύει την διπλωματική του εργασία μπορεί να προτείνει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Ο φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Έχει καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που κατατίθεται στο Τμήμα Erasmus μαζί με την αίτησή του. Λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους στον υπολογισμό του μέσου όρου καθώς και ένας ειδικός αλγόριθμος που χρησιμοποιείται από το 2011.

Μοριοδότηση μέσου όρου

α/αΒαθμολογική επίδοσηΜόρια
15,00 – 5,995
26,00 – 6,9910
37,00 – 7,9915
48,00 – 8,9920
59,00 – 9,9925

2. Είναι πιστοποιημένος γνώστης της Αγγλικής και/ή της γλώσσας της χώρας/προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος υποδοχής στο οποίο επιθυμεί να μεταβεί. (θα συνεκτιμάται δλδ η γνώση της γλώσσας της χώρας ή του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος). Η πιστοποίηση προκύπτει από αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών ή από βεβαίωση κέντρου ξένων γλωσσών σχετικά με την ολοκλήρωση κύκλου μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου.

Μοριοδότηση ξένων γλωσσών: 

Επίπεδο γλωσσομάθειαςΜόρια
Α15
Α210
Β115
Β220
C125
C230

Βεβαίωση ή τίτλος σπουδών γλωσσομάθειας από ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα ή ιδιώτη διδάσκοντα: 2 μόρια.

Προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους δεν έχουν ξανασυμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν καθώς επίσης και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

  • Μετακινήσεις για σπουδές (προπτυχιακοί φοιτητές)

Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

Συνυπολογίζονται τα παρακάτω κριτήρια (απόφαση ΓΣ ΘΙΣΤΕ 11/01/2021):

  1. Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν οι φοιτητές/ήτριες του 3ου και 4ου έτους. Η αίτηση υποβάλλεται στο γραφείο Erasmus κατά το 2ο και 3ο έτος αντίστοιχα.
  2. Γλωσσομάθεια. Κατατίθεται σχετική πιστοποίηση σύμφωνα με τους κανονισμούς του προγράμματος Εrasmus και τις απαιτήσεις του ιδρύματος υποδοχής.
  3. Μέσος όρος βαθμολογιών 1ου έτους ή 1ου και 2ου έτους ανάλογα με το έτος που διανύουν οι φοιτητές/ήτριες κατά την αίτησή τους (δείτε σημείο 1: Η αίτηση υποβάλλεται στο γραφείο Erasmus κατά το 2ο και 3ο έτος αντίστοιχα). Κατατίθεται αναλυτική βαθμολογία.
  4. Οι φοιτητές/ήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιστοιχίσουν επαρκή αριθμό μαθημάτων (30 ECTS ανά εξάμηνο μετακίνησης) ανάμεσα στο πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος υποδοχής και του ΠΠΣ (Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών) του ΘΙΣΤΕ.
  • Μετακινήσεις για σπουδές (μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο πρώτο έτος σπουδών του μεταπτυχιακού, και η μετακίνηση αφορά το δεύτερο έτος σπουδών, κατά προτίμηση το τρίτο εξάμηνο. 

Κριτήρια επιλογής τους είναι τα εξής:

1. Βαθμολογία πρώτου πτυχίου (προπτυχιακός κύκλος)
2. Μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων του πρώτου έτους σπουδών στο μεταπτυχιακό, ο οποίος προκύπτει από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που κατατίθεται στο Τμήμα Erasmus μαζί με την αίτησή του.

Μοριοδότηση μέσου όρου

α/αΒαθμολογική επίδοσηΜόρια
15,00 – 5,995
26,00 – 6,9910
37,00 – 7,9915
48,00 – 8,9920
59,00 – 9,9925


3. Είναι πιστοποιημένος γνώστης ξένης γλώσσας του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος υποδοχής. Η πιστοποίηση προκύπτει από αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών ή από βεβαίωση κέντρου ξένων γλωσσών σχετικά με την ολοκλήρωση κύκλου μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιμάται.

Μοριοδότηση ξένων γλωσσών: 

Επίπεδο γλωσσομάθειαςΜόρια
Α15
Α210
Β115
Β220
C125
C230

Βεβαίωση ή τίτλος σπουδών γλωσσομάθειας από ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα ή ιδιώτη διδάσκοντα: 2 μόρια

Προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους δεν έχουν ξανασυμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν καθώς επίσης και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

  • Μετακινήσεις για σπουδές (υποψήφιοι διδάκτορες)

Κριτήρια επιλογής είναι τα εξής:

1. Βαθμολογία πρώτου πτυχίου (προπτυχιακός κύκλος) και δεύτερου πτυχίου (μεταπτυχιακού).

2. Πιστοποίηση γνώσης της ξένης γλώσσας του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος υποδοχής. Η πιστοποίηση προκύπτει από αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών ή από βεβαίωση κέντρου ξένων γλωσσών σχετικά με την ολοκλήρωση κύκλου μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιμάται.

Μοριοδότηση ξένων γλωσσών

Επίπεδο γλωσσομάθειαςΜόρια
Α15
Α210
Β115
Β220
C125
C230

Βεβαίωση ή τίτλος σπουδών γλωσσομάθειας από ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα ή ιδιώτη διδάσκοντα: 2 μόρια

Προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους δεν έχουν ξανασυμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν καθώς επίσης και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Γενικές πληροφορίες

Το ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα έχει ως εξής:

Προπτυχιακοί φοιτητές Τμήματος Εικαστικών Τεχνών –> 70% επί του συνολικού αριθμού των μετακινήσεων

Προπτυχιακοί φοιτητές ΘΙΣΤΕ –> 20% 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές κ διδάκτορες –> 10%


Επισημαίνεται πως το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα μη αποπληρωμής της επιχορήγησης ή/και επιστροφής μέρους ή ολόκληρου του ποσού που έχει λάβει ο φοιτητής, εφόσον αυτός δεν επιστρέψει τα απαραίτητα για τη μετακίνηση έγγραφα και/ή τις συμφωνηθείσες βάσει της συμφωνίας σπουδών πιστωτικές μονάδες. 

© ASFA 2024. All rights reserved.