Κοσμητεία


Η Κοσμητεία, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 18 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/02.03.2018, τ. Α΄) αποτελείται: από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων τους Διευθυντές Τομέων, από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, και ένα (1) εκπρόσωπο ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. Στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών δεν λειτουργούν Τομείς και στην Κοσμητεία μετέχουν τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. εκλεγμένα από τη Συνέλευση του Τμήματος.


ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Αγγελής Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Επικοινωνία: Τηλ.: 210 3897 148,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dean@asfa.gr

Γραμματεία Κοσμητείας: secr-dean@asfa.gr

© ASFA 2024. All rights reserved.