Μετακίνηση ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού για Επιμόρφωση (STT)


Η κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού των Ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση του προσωπικού, ακαδημαϊκού και διοικητικού, υλοποιείται είτε με τη μορφή οργανωμένων προγραμμάτων κατάρτισης (εβδομάδα επιμόρφωσης staff training week), είτε ως παρακολούθηση και συμμετοχή σε εργασιακές δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες κ.α.) σε συνεργαζόμενα ή μη Ιδρύματα Ανώτατης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού ή σε άλλο συναφή οργανισμό των χωρών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Οδηγό Προγράμματος ERASMUS+ επιλέξιμοι φορείς για επιμόρφωση θεωρούνται οι εξής:

 • δημόσια ή ιδιωτική μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
 • δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου
 • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος από τον εργασιακό χώρο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών ενώσεων)
 • ερευνητικό ινστιτούτο, ίδρυμα, σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)
 • Μ.Κ.Ο.
 • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης
 • Δυνατότητες αναζήτησης οργανωμένων δράσεων επιμόρφωσης προσωπικού (staff weeks) υπάρχουν επίσης στην ιστοσελίδα Staffmobility

Οι αιτήσεις για επιμόρφωση του διοικητικού προσωπικού μοριοδοτούνται με τα εξής κριτήρια μοριοδότησης διοικητικού προσωπικού ενώ οι αιτήσεις για επιμόρφωση του ακαδημαϊκού προσωπικού με τα εξής κριτήρια μοριοδότησης ακαδημαϊκού προσωπικού.

Αν κάποιο μέλος του ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού επιθυμεί να συμμετάσχει σε κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση (STT), θα πρέπει να συμπληρώσει αίτηση συμμετοχής (σε online φόρμα, σύνδεσμος της οποίας θα ανακοινώνεται με κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και πριν την αναχώρηση ο/η μετακινούμενος/η πρέπει:

 • Να αναζητήσει Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής όπου θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης και να λάβει πρόσκληση την οποία θα αποστείλει στο γραφείο Erasmus της ΑΣΚΤ. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες της μετακίνησης, ο κωδικός Erasmus του Ιδρύματος Υποδοχής (εάν υφίσταται) και το θέμα της επιμόρφωσης. Γίνεται δεκτό και το email πρόσκλησης εφόσον περιλαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες.
 • Να λάβει έγκριση από τον/ην Προϊστάμενο/η του Τμήματος ή και Άδεια απουσίας από το Τμήμα Προσωπικού, Διεύθυνση Διοικητικού
 • Staff Mobility for Training Agreement υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη
 • Να συμπληρώσει και να αποστείλει στο γραφείο Erasmus το Πρόγραμμα επιμόρφωσης (Staff mobility for training mobility agreement). Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά βάση τα ακόλουθα: στόχους και προστιθέμενη αξία της κινητικότητας, περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης, αναμενόμενα αποτελέσματα.
 • Να συμπληρώσει και να αποστείλει στο γραφείο Erasmus τη Σύμβαση Κινητικότητας.
 • Αφού λάβει έγκριση για τη μετακίνηση, να καταθέσει στο γραφείο Erasmus αντίγραφα παραστατικών αγοράς εισιτηρίων.

Μετά την επιστροφή

 • Να σταλεί στο γραφείο Erasmus βεβαίωση από το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής, υπογεγραμμένη, στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας και οι ώρες εργασίας.
 • Να συμπληρωθεί η διαδικτυακή τελική έκθεση ΕU Survey
 • Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
 • Κάρτες επιβίβασης εισιτηρίου (ων)
 • Έκθεση πεπραγμένων προσωπικού η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου (η έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο γραφείο Erasmus).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Μορφωτικών Ανταλλαγών
Γραφείο Erasmus

Κα Μυρώνη Μαρία, τηλ. 210 3807131, e-mail: erasmus@asfa.gr

© ASFA 2024. All rights reserved.