Διασφάλιση Ποιότητας


Η Διασφάλιση Ποιότητας στην ΑΣΚΤ

Δήλωση

Η παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης και η ενίσχυση και βελτίωση του ερευνητικού έργου των Ακαδημαϊκών Τμημάτων αποτελεί πρώτιστο μέλημα και μέρος της στρατηγικής επιλογής διοίκησης και ευθύνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (στο εξής ΑΣΚΤ), για την πραγματοποίηση του οποίου δεσμεύεται η ηγεσία της καθώς και όλο το προσωπικό αυτής.

Η ΑΣΚΤ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη επίσημη Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της, και η οποία έθεσε τις αρχές λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.), με κατεύθυνση τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της ΑΣΚΤ και την υποχρέωσή της για δημόσια λογοδοσία.

Η Πολιτική Ποιότητας της ΑΣΚΤ διασφαλίζει την – μέσω της ΜΟ.ΔΙ.Π. – ανάπτυξη προσανατολισμού που αφορά στην βελτίωση ποιότητας εντός του Ιδρύματος, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι εσωτερικοί παράγοντες της ΑΣΚΤ (όπως Όργανα Διοίκησης, Μέλη Δ.Ε.Π., Διδάσκοντες και Ερευνητές, Εργαζόμενοι, και Φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη) να συμμετέχουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής.

Πολιτική της ΑΣΚΤ για τη Διασφάλιση Ποιότητας

Η Πολιτική της ΑΣΚΤ για τη Διασφάλιση Ποιότητας και η στρατηγική εφαρμογής της υλοποιούνται μέσω της ΜΟ.ΔΙ.Π. που αποτελεί δομή της ΑΣΚΤ, η οποία δημιουργήθηκε στις 28.5.2009 (απόφαση Συγκλήτου 28.5.2009, θέμα 3ο), καθώς και με τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων περί συγκρότησης ΟΜ.Ε.Α., με σκοπό την οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας, σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του ισχύοντος (ν. 3374/2005) θεσμικού νομικού πλαισίου.

Με απόφαση της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ (συνεδρία 6.6.2018) εγκρίθηκε η εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. της ΑΣΚΤ (συνεδρία 1.6.2018), περί της οργάνωσης, δομής και λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) της ΑΣΚΤ (ΦΕΚ 2841/τ.Β’/2018)

Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της ΑΣΚΤ ενημερώνεται συνεχώς επί των οριζόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασιών αξιολόγησης και συμμετέχει ενεργά υλοποιώντας τις. Οι ΟΜ.Ε.Α. των Ακαδημαϊκών Τμημάτων επεξεργάζονται τα στοιχεία (εισροές) και συντάσσουν τις Εκθέσεις Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης. Οι διοικητικοί υπάλληλοι στέλνουν στην ΜΟ.ΔΙ.Π. στοιχεία (οικονομικά, αριθμητικά επί ανθρώπινου δυναμικού, υποδομών κ.λπ.) σχετικά με τη λειτουργία της ΑΣΚΤ.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της ΑΣΚΤ – ως έχουσα την ευθύνη – ανέπτυξε και εφαρμόζει Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, στο οποίο περιλαμβάνονται συγκεκριμένες αρχές, κριτήρια, κανονισμοί και περιγράφονται διαδικασίες για τη διαρκή βελτίωση του συνόλου των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της ΑΣΚΤ.

Το Ε.Σ.Δ.Π. της ΑΣΚΤ, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π., έχει σκοπό την επίτευξη της υψηλής ποιότητας λειτουργίας του συνόλου των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της ΑΣΚΤ, τη συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών της.

Για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού εικαστικού/καλλιτεχνικού έργου, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών της, η ΑΣΚΤ συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας εξειδικεύεται στους τομείς δράσης της ΑΣΚΤ και οι βασικοί άξονες δόμησης της Πολιτικής Ποιότητας είναι οι εξής:

1. Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών της ΑΣΚΤ

2. Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών

3. Η βελτίωση της απόδοσης και επίδοσης των φοιτητών που συμμετέχουν στα προγράμματα σπουδών της ΑΣΚΤ

4. Η μείωση του ποσοστού των φοιτητών που εγκαταλείπουν ή αργούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους

5. Η ενίσχυση του εικαστικού καλλιτεχνικού και θεωρητικού ερευνητικού έργου των Ακαδημαϊκών Τμημάτων στην ΑΣΚΤ

6. Η αυξημένη παρουσία καλλιτεχνικών έργων στο πεδίο των εικαστικών τεχνών διεθνώς

7. Η διεξαγωγή περισσότερων και σημαντικής επίδρασης εικαστικών καλλιτεχνικών δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο

8. Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διδακτικού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού της ΑΣΚΤ

9. Η επίλυση προβλημάτων υποδομών

10. Η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ, ιδιαίτερα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

11. Η ενίσχυση των διεθνών σχέσεων και των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού

12. Η ενίσχυση συνεργασιών με άλλα ιδρύματα της αλλοδαπής και της ημεδαπής, η διάχυση και η ενίσχυση εικαστικών καλλιτεχνικών και ερευνητικών έργων και συνεργιών, καθώς επίσης και η βελτίωση της παραγωγής εικαστικού καλλιτεχνικού και ερευνητικού έργου

13. Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ

14. Η προσέλκυση μελών Δ.Ε.Π. υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό

15. Η επίλυση προβλημάτων αναφορικά με την υλοποίηση του διοικητικού έργου

16. Η εφαρμογή μέτρων αειφόρου ανάπτυξης για τη μείωση των ρύπων και της περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούνται από τη λειτουργία του Ιδρύματος

17. Η δημιουργία νέων, ιδίως διεπιστημονικών ή και διιδρυματικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών

18. Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες, δωρεές κλπ)

19. Η βελτίωση της οργάνωσης και παροχής άλλων προγραμμάτων σπουδών (όπως π.χ. Δια Βίου Μάθησης) ή σεμιναρίων ή λοιπών αυτοχρηματοδοτούμενων κύκλων μαθημάτων

20. Η συνεχής οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων άμεσης και έμμεσης υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

21. Η αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων της ΑΣΚΤ στην υπηρεσία των ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων της.

Η προαναφερόμενη Πολιτική Ποιότητας, της οποίας οι βασικοί άξονες δόμησης προαναφέρονται, υποστηρίζουν: (α) την οργάνωση του Ε.Σ.Δ.Π., (β) την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας καθώς και των εμπλεκόμενων εσωτερικών παραγόντων (π.χ. Όργανα Διοίκησης, Μέλη Δ.Ε.Π., Διδάσκοντες και Ερευνητές, Εργαζόμενοι, και Φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη), (γ) τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας και την ισονομίας, (δ) τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των προγραμμάτων σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ. κατά τα πρότυπα της Α.ΔΙ.Π., (ε) την ποιοτική και αποτελεσματική οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη των υποδομών, (στ) τη ορθή διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία της ΑΣΚΤ, και (ζ) την ορθολογική κατανομή και επαύξηση του ανθρώπινου δυναμικού σε εκπαιδευτικό και διοικητικό επίπεδο

© ASFA 2024. All rights reserved.