Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος


Στην Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και σχετική εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος φοιτητών που υποδεικνύει ο αρμόδιος φορέας εκπροσώπησής τους.

Το Τμήμα, μέσω της ΟΜΕΑ, υποβάλλει κατ’ έτος στη ΜΟΔΙΠ μία εσωτερική έκθεση η οποία περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία με ποσοτικά δεδομένα για τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή, το Πρόγραμμα Σπουδών, τη φοιτητική μέριμνα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά στη λειτουργία του Τμήματος (Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις). Με βάση τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων η ΜΟΔΙΠ συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την αντίστοιχη Εσωτερική Έκθεση του Ιδρύματος.

Η ΟΜΕΑ παρακολουθεί επίσης τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και με βάση αυτά συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος. Η διαδικασία αυτή διαρκεί δύο (2)  συνεχόμενα εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα (4) έτη.

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, αφού εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, διαβιβάζεται στη ΜΟΔΙΠ και μέσω αυτής στην ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, πρώην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση). Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος από Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων ύστερα από επιτόπιες επισκέψεις στο Τμήμα.

Το Φεβρουάριο του 2014 ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος αξιολόγησης του Τμήματος, ενώ πλέον, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία αξιολόγησης καταλήγει σε πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος. Ήδη, μετά και από σχετική πρόσκληση της ΑΔΙΠ (ήδη ΕΘΑΑΕ), έλαβε χώρα ο δεύτερος κύκλος αξιολόγησης ο οποίος ολοκληρώθηκε με την επιτόπια επίσκεψη της επιτροπής πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος και την έκδοση, στις 15.2.2019, της αντίστοιχης θετικής απόφασης από το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ.

Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης αποτελείται από τις:

• Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου και

• Καλλιρρόη Λινάρδου.

Την ΟΜΕΑ επικουρεί στο έργο της η Βαρβάρα Ρούσσου και η Μαρία Χατζή, μέλη ΕΔΙΠ.

Γραμματεία της ΟΜΕΑ:

Γραμματέας της ΟΜΕΑ έχει οριστεί η Γραμματέας του Τμήματος.

Επικοινωνία με την ΟΜΕΑ:

Με την ΟΜΕΑ μπορείτε να επικοινωνείτε ως εξής:

Ε-mail: kvartholomaiou@asfa.gr

Τηλ.: 210 38 97 113

Δείτε επίσης εδώ:

Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ Τμήματος

Έκθεση Επιτροπής Πιστοποίησης ΠΠΣ

Πολιτική ποιότητας του Τμήματος

Μαθησιακά αποτελέσματα και κατάρτιση ΠΣ

© ASFA 2024. All rights reserved.