Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού


  • Αριθμός απόφασης 5686 που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 7252,Τεύχος Β’ 31/12/2022Σύσταση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
  • Αριθμός απόφασης 522 που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 806, Τεύχος Β’ 02/02/2024Ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων και σύσταση οργανικών μονάδων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού διαρθρώνεται εσωτερικά από:

α) την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και

β) την Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού

Αποστολή

Αποστολή της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. και η σύνταξη σχεδίων συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12).

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

1. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη,

β) τους Αντιπρυτάνεις,

γ) τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που εκπροσωπούν διαφορετικές επιστήμες που θεραπεύονται από το Α.Ε.Ι.,

δ) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. και ο Προϊστάμενος της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού.

2. Η θητεία της Επιτροπής είναι τετραετής και παράλληλη με τη θητεία του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

3. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α) η κατάρτιση πρότασης στρατηγικού σχεδίου για την ακαδημαϊκή και ερευνητική ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία, καθώς και της ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και η υποβολή της στο Συμβούλιο Διοίκησης για την έγκρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 224 του ν. 4957/2022,

β) η αξιολόγηση των προτάσεων αναπτυξιακών σχεδίων των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων του Α.Ε.Ι., καθώς και των σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού του άρθρου 227 του ν. 4957/2022, ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226 και βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του άρθρου 228 του ν. 4957/2022 και η εναρμόνισή τους με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 224 του ν. 4957/2022,

γ) η κατάρτιση προτάσεων συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) και η υποβολή τους στο Συμβούλιο Διοίκησης για την έγκρισή τους, καθώς και η συνεργασία, κατά την εφαρμογή τους, με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης: δα) του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού, δβ) των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 και δγ) της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι.

Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού

1. Η Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού συστήνεται σε επίπεδο διεύθυνσης, το οποίο υπάγεται στη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού. Στελεχώνεται με διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και προΐσταται αυτής υπάλληλος του Α.Ε.Ι., με μόνιμη σχέση εργασίας ή με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

2. Ειδικότερα αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού (εφεξής διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού) είναι:

α) η εκτέλεση των αποφάσεων και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού,

β) η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων από τις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες, που είναι αναγκαία για τη σύνταξη και τεκμηρίωση του στρατηγικού σχεδίου, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών παρακολούθησης της υλοποίησής του,

γ) ο συντονισμός της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020,

δ) η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των σχεδίων: δα) ψηφιακού μετασχηματισμού του άρθρου 227 του ν. 4957/2022, δβ) ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226 του ν. 4957/2022 και δγ) βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του άρθρου 228 του ν. 4957/2022,

ε) η παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης των έργων που αφορούν στην ανάπτυξη των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.,

στ) η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στη στρατηγική για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στην ανώτατη εκπαίδευση και η σχετική ενημέρωση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων, καθώς και των λοιπών οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι.,

ζ) η συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4653/2020,

η) η εκπόνηση μελετών για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει, ανάπτυξης του Α.Ε.Ι. στους τομείς δραστηριότητάς του,

θ) η συνεργασία με τη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Α.Ε.Ι. για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που επιτρέπει την παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού και της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι. και

ι) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που προβλέπεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι.

Επικοινωνία:

Μάρθα Αγιουτάκη
Τηλ.: 210 3897 120
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: magioutaki@asfa.gr


Δ/νση: Κεντρικό κτήριο διοίκησης

Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα

© ASFA 2024. All rights reserved.