Προσωπικό


Η κινητικότητα προσωπικού συνίσταται στη μετακίνηση σε Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία:

  • Ακαδημαϊκού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση
  • Διοικητικών υπαλλήλων με σκοπό την επιμόρφωση

Επιλέξιμοι φορείς είναι:

  • Ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE
  • Ένας δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Π.χ. δημόσια ή ιδιωτική μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων), δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου, κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος από τον εργασιακό χώρο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών ενώσεων), ερευνητικό ινστιτούτο, ίδρυμα, σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων), Μ.Κ.Ο., φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

Σκοπός της κινητικότητας

Είναι η γνωριμία με ένα διαφορετικό πλαίσιο εργασίας και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων εργασίας. Η επιλογή γίνεται από το ίδρυμα προέλευσης και η διάρκεια καθορίζεται από 2 μέρες έως 2 μήνες. Η επιχορήγηση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις μέρες μετακίνησης, μία μέρα ακριβώς πριν τη μέρα δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό και μία μέρα ακριβώς μετά την τελευταία μέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Η ελάχιστη περίοδος δραστηριότητας διδασκαλίας ή επιμόρφωσης είναι 2 μέρες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες ταξιδίου.


Το ποσό επιχορήγησης του μετακινούμενου αποτελείται από:

  • Ποσό ημερήσιας αποζημίωσης για κάλυψη εξόδων ύψους 140-180 € ανάλογα τη χώρα (τα ποσά αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
  • Ποσό επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου, που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορίες Χιλιομετρικών ΑποστάσεωνΠοσό
100-499 km180 € ανά συμμετέχοντα
500-1999 km275 € ανά συμμετέχοντα
2000-2999 km360 € ανά συμμετέχοντα
3000-3999 km530 € ανά συμμετέχοντα
4000-7999 km820 € ανά συμμετέχοντα
8000-19999 km1500 € ανά συμμετέχοντα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στάδια μετακίνησης, τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα έγγραφα και διαδικασίες, επικοινωνείτε με το Γραφείο Erasmus+

© ASFA 2024. All rights reserved.