Υγειονομική Περίθαλψη


Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 284 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α/141/21.07.2022), οι φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α/21/21.02.2016). Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

Συνεπώς δεν εκδίδονται ούτε ανανεώνονται Βιβλιάρια Υγείας από το αρμόδιο Τμήμα της Α.Σ.Κ.Τ. και οι ανασφάλιστοι φοιτητές μπορούν πλέον να απευθύνονται στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον ΑΜΚΑ τους (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)


Πληροφορίες για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας εδώ.


Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)

© ASFA 2024. All rights reserved.