Πρακτική άσκηση ΘΙΣΤΕ


Α΄ : Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής
1) Οι φοιτητές/φοιτήτριες της ΑΣΚΤ δύνανται να κάνουν πρακτική άσκηση σε φορείς και οργανισμούς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/ήτριες του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (ΤΕΤ) που φοιτούν στο 5ο εξάμηνο και άνω και οι φοιτητές/ήτριες του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) που φοιτούν στο 7ο εξάμηνο και άνω.
2) Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/ήτριες θα πρέπει – πριν την κατάθεση της αίτησης – να έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ (http://atlas.gmet.gr/) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που έχουν λάβει από τη Γραμματεία του Τμήματός τους. Αφού εγγραφούν στην προαναφερόμενη πλατφόρμα, έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ). Επιχειρήσεις που δεν έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ, θα πρέπει, σε περίπτωση που επιθυμούν να γίνουν Φορείς Υποδοχής φοιτητών/τριών ΠΑ, να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να έρθουν σε επαφή με το Γραφείο ΠΑ για να ενημερωθούν ως προς τη σχετική διαδικασία.
3) Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτησή τους και μια Φόρμα Συνεργάτη που περιέχει όλα τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία (οι φόρμες των δύο εγγράφων αναρτώνται σε σύνδεσμο στο σώμα της εκάστοτε Πρόσκλησης).
4) Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και για κάθε επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής είναι υποχρεωτική η χρήση ιδρυματικού ηλεκτρονικού λογαριασμού. Αιτήσεις που δεν αποστέλλονται από τον ιδρυματικό λογαριασμό δεν θα γίνονται δεκτές.
Β΄ : Διαδικασία Διεξαγωγής Πρόσκλησης και Αξιολόγησης Αιτήσεων
1) Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, ανάλογα κάθε φορά με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανακοινώνεται η έναρξη κάθε κύκλου Πρακτικής Άσκησης, οι διαθέσιμες θέσεις, το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης
καθώς και επιμέρους λεπτομέρειες σχετικές με τη διαδικασία συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής των αιτούντων. Η  δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και ανακοινώνεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών στην ιστοσελίδα του ΔΑΣΤΑ: http://www.dasta.asfa.gr/frontend/articles.php?cid=3
2) Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών του ΤΕΤ και του Τμήματος ΘΙΣΤΕ αξιολογούνται χωριστά, αλλά τα κριτήρια κατάταξης είναι κοινά για όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες. Η κατάταξη των υποψηφίων κάθε Τμήματος προκύπτει από το γινόμενο των ECTS επί τον τρέχοντα μέσο όρο βαθμολογίας.

Κριτήρια κατάταξης (Κ): Κ1: Τρέχων Μ.Ο. βαθμολογίας. Κ2: Άθροισμα των ECTS των μαθημάτων στα οποία ο/η φοιτητής/ήτρια έχει εξετασθεί επιτυχώς.
Τύπος υπολογισμού μορίων: Κ1xΚ2

3) ΑμΕΑ: Φοιτητές/ήτριες που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία ως ΑμΕΑ πριμοδοτούνται με επιπλέον διακόσια (200) μόρια επί της τελικής τους μοριοδότησης. Τα έγγραφα πιστοποίησης αναπηρίας δεν κατατίθενται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, και η σχετική ενημέρωση ζητείται υπηρεσιακά από τις Γραμματείες των δύο οικείων Τμημάτων. Απαραίτητη δηλαδή προϋπόθεση για την πριμοδότηση υποψηφίων ως ΑμΕΑ είναι να έχουν καταθέσει τις απαραίτητες  βεβαιώσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.
4) Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αναζητά από τις Γραμματείες τις αναλυτικές βαθμολογίες των υποψηφίων και διαβιβάζει το σύνολο των εγγράφων στις Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης των δύο Τμημάτων. Ακολουθεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση από τις δύο Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης των αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση και συντάσσεται σχετικό πρακτικό όπου
καταγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου κάθε αίτησης και η αντίστοιχη βαθμολογία. Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων με την βαθμολογία/κατάταξη των φοιτητών/φοιτητριών αναρτάται στον ιστότοπο του ΔΑΣΤΑ για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να δοθεί χρονικό διάστημα για υποβολή τυχόν ενστάσεων.
5) Διαδικασία Ενστάσεων: Η Επιτροπή Ενστάσεων είναι κοινή και για τα δύο ακαδημαϊκά Τμήματα της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ. Ένσταση επί της αξιολόγησης των αιτημάτων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες ηλεκτρονικά, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα. Μετά το 3 πέρας της ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων και σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί ενστάσεις, η εξέταση αυτών γίνεται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία και αποφαίνεται επ’ αυτών και ανακοινώνει – μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης – τα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του ΔΑΣΤΑ (www.dasta.asfa.gr) τηρώντας τις προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Βαρβάρα Ρούσσου, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος ΘΙΣΤΕ (e-mail: vroussou@asfa.gr).

© ASFA 2024. All rights reserved.