Εξετάσεις Ιδιαίτερης Καλλιτεχνικής Προδιάθεσης


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Aκαδημαικού έτους 2023-2024


Για κατόχους απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου, ή ενδεικτικού προαγωγής
από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου
τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, υπαγόντων
στην κατηγορία των κεκτημένων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση,

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής
Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στις 4ης Μαΐου 2023, καλούνται
οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου, ή ενδεικτικού προαγωγής από
αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, να υποβάλουν αίτηση
για κρίση για την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κεκτημένων με ιδιαίτερη
καλλιτεχνική προδιάθεση, σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου
αριθμού εισακτέων, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της
ηλικίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1β της Υπουργικής
απόφασης Φ151/2925/Β6/2010 (ΦΕΚ 55/25.1.2010) όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ
69/2015 σχετικά με το όριο ηλικίας.
Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες της ανωτέρω κατηγορίας σε ποσοστό μέχρι 15%
επί του εκάστοτε αριθμού εισακτέων που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων και έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, μετά την επιτυχία τους μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους
2023-2024.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών μόνο ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στην κάτωθι
Διεύθυνση :
«Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών
Τεχνών, Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα, (υπόψιν της Γραμματείας του
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών)» με σφραγίδα ταχυδρομείου από την
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και
είναι τα εξής :
1) Αίτηση συμμετοχής.
2) Φωτοτυπία απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου, ή ενδεικτικού
προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου
Γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.
3) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4) Φάκελος μέχρι και 15 έργα (σχέδια – χρώματα).
Στα έργα να μην αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου, παρά μόνον στον
εξωτερικό φάκελο που τα εμπεριέχει.

© ASFA 2024. All rights reserved.