ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2636/29.06.2022

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ με σχετικό ΑΔΑ: ΩΖΞΩ46Ψ8ΝΖ-5ΥΥ ανακαλείται η πρόσκληση με αρ. πρωτ.:  2636/29.06.2022  (ΑΔΑ: 9ΩΞΗ46Ψ8ΝΖ-ΧΒ7) καθώς και ματαιώνεται η διαδικασία επιλογής ενός στελέχους οικονομικής/ διοικητικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, για τις ανάγκες του έργου με κωδικό ΕΛΚΕ 800009

ΩΖΞΩ46Ψ8ΝΖ-5ΥΥ.pdf

© ASFA 2024. All rights reserved.