Ενημέρωση σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ. 858/19-1-2023 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 343) με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου».

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 της απόφασης, ο σκοπός της είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης και στις διατάξεις του ν. 4808/2021, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε ένα κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις σχετικά με τα μέτρα ενημέρωσης και πρόληψης φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, τη διαδικασία και τα όργανα υποβολής αναφορών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία και τις σχετικές προθεσμίες, καθώς και μέτρα προστασίας που δύνανται να ληφθούν σε περίπτωση υποβολής σχετικής καταγγελίας.
Σχετικά αρχεία:

  1. ΦΕΚ Β 343 26.1.23 – Υπουργική Απόφαση (Β’343) με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου»
  2. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ-Φ.69-223-οικ.1604 31.1.23 – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου»
  3. ΑΠΟΦ ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ-Φ.64-996-οικ.6766 19.4.23 – Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ64/946/οικ. 858/19-1-2023 (Β’343) απόφασης με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου»
  4. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ-Φ.69-231-οικ. 8690 18.5.23 – Αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/231/οικ. 8690/18-5-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Α) Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου. Β) Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Σύμβουλο Ακεραιότητας. Γ) Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α), ν. 4990/2022, (ΦΕΚ Α’ 210).

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο