2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ. 2024

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Α.Σ.Κ.Τ.”, με κωδικό ΟΠΣ 6004744, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή” της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ανακοινώνεται η συνέχεια του νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/Φοιτητριών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (Τ.Ε.Τ.) και το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ.), με σκοπό την κάλυψη διακοσίων (200) διαθέσιμων θέσεων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλοντας σχετική αίτηση.

Η Πρακτική Άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2021-2027» υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και αποφάσεων των αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Η Πρακτική Άσκηση είναι τρίμηνης διάρκειας (πλήρους απασχόλησης) και αφορά την περίοδο από την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης έως 31/10/2024. Για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (Κωδικός Μαθήματος: ΥΕΦ 14-2) υπάρχουν εξήντα έξι (66) διαθέσιμες θέσεις και για το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Κωδικός Μαθήματος: ΠΡΑ) υπάρχουν εβδομήντα τέσσερις (74) διαθέσιμες θέσεις.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζονται πίνακες κατάταξης, σύμφωνα πάντα με τις σχετικές αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων με τον αριθμό των επιτυχόντων. Σε περίπτωση που οι κατανεμημένες θέσεις δεν καλυφθούν από αιτούντες του ενός εκ των δύο Ακαδημαϊκών Τμημάτων, οι αδιάθετες θέσεις θα καλυφθούν – εφόσον προκύψουν – από τους αιτούντες του άλλου Ακαδημαϊκού Τμήματος. Σε περίπτωση που οι αιτούντες είναι λιγότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις αλλά καταρτίζονται πίνακες κατάταξης σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: Μέχρι και 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59 της καταληκτικής ημέρας. Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης και για κάθε επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτική η χρήση ιδρυματικού ηλεκτρονικού λογαριασμού. Αιτήσεις που δεν αποστέλλονται από ιδρυματικό λογαριασμό δεν θα γίνονται δεκτές.

Η υποβολή των Αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail pa@asfa.gr με αποκλειστική χρήση ιδρυματικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Αιτήσεις που θα κατατεθούν από μη-ιδρυματικούς λογαριασμούς, δεν θα γίνουν δεκτές. Η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φόρμα-Αίτηση που αφορά το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (διαθέσιμη στον ιστότοπο www.dasta.asfa.gr)
  2. Φόρμα Συνεργάτη που αφορά τη διαδικασία στην ΕΡΓΑΝΗ (διαθέσιμη στον ιστότοπο www.dasta.asfa.gr) 
  3. Βιογραφικό Σημείωμα (pdf)
  4. Ευκρινές σκαναρισμένο αντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας (ασπρόμαυρο, pdf/jpg)
  5. Ευκρινές σκαναρισμένο αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (ασπρόμαυρο, pdf/jpg)

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συνημμένα έγγραφα για τις φόρμες.

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο