ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – Ένα (1) στέλεχος ΠΕ Πληροφορικής και Ένα (1) στέλεχος ΠΕ Στατιστικής στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας της

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ για την Πράξη 《Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κυρίων διαλέξεων》

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πράξη «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κυρίων διαλέξεων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Αναβάθμιση της ποιότητας της Α.Σ.Κ.Τ., για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της _ Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ»

Έγκριση των οριστικών αποτελεσμάτων της με αριθ. πρωτ. 2823/08.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5033394

Έγκριση των οριστικών αποτελεσμάτων της με αριθ. πρωτ. 2823/08.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5033394

Έγκριση των οριστικών αποτελεσμάτων της με αριθ. πρωτ. 2823/08.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5033394

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 980/14.05.2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (υπ’ αρ. 1/2021) για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Προσαρμογή της Α.Σ.Κ.Τ., του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ, καθώς και των σχετικών συστημάτων και υποσυ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρ. 1/2021 «Προσαρμογή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ, καθώς και των σχετικών συστημάτων και υποσυστημάτων τους στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679]»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021»

© ASFA 2024. All rights reserved.