ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΚΤ”

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ-1-1.pdf

© ASFA 2024. All rights reserved.