ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εικαστικού και λοιπού υλικού της ΑΣΚΤ» (Αρ. Διακήρυξης: 01/2023)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΕΛΚΕ ΑΣΚΤ), στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προμήθεια Υπηρεσιών ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και παραγωγής μεταδεδομένων έργων τέχνης, εκθέσεων έργων τέχνης, κτιρίων και αρχειακού υλικού και Προμήθεια εξοπλισμού» της Πράξης «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της ΑΣΚΤ, 1837 – 2021. Μία Συλλογή Έργων σπουδής εικαστικής εξέλιξης και αποτύπωσης της ιστορικής διαδρομής της Νεοελληνικής Τέχνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5093223, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης εικαστικού και λοιπού υλικού της ΑΣΚΤ»

 

ΕΓΓΡΑΦΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.zip

© ASFA 2024. All rights reserved.