Έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων για την Ακαδημαική Εμπειρία του ΤΕΤ, μετά τη διαδικασία της επαναβαθμολόγησης και σύναψη σύμβασης του/της επιτυχόντα/ούσας.

9ΦΙΥ46Ψ8ΝΖ-ΜΙΛ-Θέμα 4ο.pdf

© ASFA 2024. All rights reserved.