Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων για τη Διακήρυξη 1/2019

Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων υποψήφιων αναδόχων για τη Διακήρυξη 1/2019

Β.ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡ_signed.pdf

© ASFA 2024. All rights reserved.