Αναφορά βλάβης στο Δίκτυο δεδομένων – φωνής

Σε περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε κάποια βλάβη ή δυσλειτουργία του δικτύου, χρησιμοποιείστε αυτήν την αίτηση.

© ASFA 2024. All rights reserved.