ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

https://www.asfa.gr/wp-content/uploads/2023/12/Πορίσματα-1ης-Συνόδου-Αντιπρυτάνεων-Εξωστρέφειας-1.pdf

Πορίσματα 1ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης

Η πρώτη Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης, μετά από αναλυτική συζήτηση και προβληματισμό κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα και:

 •   Σημειώνει την βαρύνουσα σημασία της πραγματοποίησης αυτής της 1ης συνόδου Αντιπρυτάνεων Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης και την αναγκαιότητα συνέχισης και ενίσχυσής της.
 •   Σημειώνει την αυξανόμενη βαρύτητα που λαμβάνουν θέματα διεθνοποίησης για τα ελληνικά Πανεπιστήμια, όπως αυτή τεκμαίρεται από τις ολοένα και περισσότερες δράσεις διεθνοποίησης που καταγράφονται από τα Ελληνικά πανεπιστήμια.
 •   Επισημαίνει ότι μεγάλος αριθμός Πανεπιστημίων συμμετέχουν στον θεσμό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
 •   Σημειώνει πως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια είναι εν πολλοίς κοινές και σημαντικές.
 •   Σημειώνει την υποστελέχωση των δομών που σχετίζονται με θέματα διεθνοποίησης στα Πανεπιστήμια, και τη δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού που να στελεχώνει αποτελεσματικά αυτές τις δομές.
 •   Επισημαίνει τη σημασία βελτίωσης των υποδομών των ιδρυμάτων, όπως για παράδειγμα την στέγαση, για την ουσιαστική ενίσχυση των μονάδων υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών.
 •   Επισημαίνει το ιδιαίτερο βάρος της γραφειοκρατίας, ειδικά σε θέματα χρηματοδότησης και ΕΛΚΕ, που δυσχεραίνει την προσπάθεια διεθνοποίησης.
 •   Επισημαίνει τη σημασία της συνεργασιών των ελληνικών ιδρυμάτων με υψηλού επιπέδου συναφείς φορείς του εξωτερικού.
 •   Επισημαίνει τη σημασία κινήτρων για τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ αλλά και των φοιτητών στις εκάστοτε δράσεις διεθνοποίησης.
 •   Επισημαίνει τον χαμηλό ακόμα αριθμό προσφερόμενων μαθημάτων σε πολλά από τα ιδρύματα στην αγγλική γλώσσα καθώς και την σχετικά πλημμελή υποστήριξη αγγλόφωνου περιεχομένου το οποίο να επικοινωνεί τα διεθνή προγράμματα.
 •   Επισημαίνει την καθυστέρηση που προκύπτει λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών όπως για παράδειγμα θέματα visa.

 Επισημαίνεται η σημαντική δυνητική συνεισφορά του Οργανισμού Study in Greece στην προσπάθεια διεθνοποίησης των Ιδρυμάτων και η αναγκαιότητα συνέχισης και ενίσχυσης της χρηματοδότησής του.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω παρατηρήσεων:

 •   Εισηγείται την χάραξη μιας συνεπούς και μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικήςδιεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και διακρατικών συμφωνιών, με την αντίστοιχη χρηματοδότηση.
 •   Εισηγείται τη συνέχιση και ενίσχυση της χρηματοδότησης δράσεων διεθνοποίησης μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων (όπως τα προγράμματα ΕΣΠΑ) ή εθνικών προγραμμάτων, ώστε να αμβλυνθούν τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, υποδομών και διαθέσιμων πόρων.
 •   Εισηγείται την αύξηση κονδυλίων μέσω των προγραμμάτων Erasmus για την ενίσχυση της μετακίνησης προσωπικού και φοιτητών.
 •   Εισηγείται τη βελτίωση/απλοποίηση του νομικού-θεσμικού πλαισίου ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αυξηθεί η παραγωγικότητα.
 •   Εισηγείται την ενίσχυση των Ελληνικών ΑΕΙ που συμμετέχουν στο θεσμό των ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέσω της καταβολής της εθνικής συμμετοχής.
 •   Εισηγείται τη θέσπιση κινήτρων από τα Πανεπιστήμια όπως, πχ αναγνώρισης διδακτικού έργου αλλά και γενικότερης επιβράβευσης της ενασχόλησης και ανάπτυξης δράσεων διεθνοποίησης.
 •   Το προεδρείο εντέλλεται να αποστείλει προς το υπουργείο νομοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες αφορούν σε θέματα διεθνοποίησης.

© ASFA 2024. All rights reserved.