Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.)

ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Θέμα: «Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.)» Η Πρύτανις της Ανωτάτης Σχολή Καλών Τεχνών

Έχοντας υπόψη:

 1. τo άρθρο 15 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022),
 2. το μέρος Β’ του ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α/16.10.2019) «Σύσταση Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις»,
 3. το Κεφάλαιο Ζ’ του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει,
 4. τις διατάξεις του ν. 3420/2005 (ΦΕΚ 298/Α/06.12.2005) «Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του Καπνού» (FCTC – W.H.O. fortobaccocontrol), όπως ισχύει,
 5. τις διατάξεις του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/23.12.2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
 6. τις διατάξεις του ν. 4419/2016 (174/Α/20.09.2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014»,
 7. τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)

2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)

2018/1972) και άλλες διατάξεις»,

 1. το π.δ. 11/2005 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (ΦΕΚ9/Α/18.01.2005),
 2. την υπ’ αριθμ. 4398/04.10.2023 διαπιστωτική πράξη Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. (ΦΕΚ 1093/ΥΟΔΔ/12.10.2023) όπου διαπιστώνεται η εκλογή της Ερατούς Χατζησάββα του Ιωάννη, ως Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) (ΑΔΑ: 9Γ8Σ46Ψ8ΝΖ-ΣΦΗ),
 3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15.11.2019 ΚΥΑ «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/03.08.2010)» (ΦΕΚ 4177/Β/15.11.2019),
 4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π.οικ.90189/20.12.2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Γνωστοποίηση έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα: “Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/03.08.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της»,
 5. την υπ’ αριθμ. Γ.Π./Δ2β/οικ. 8809/31.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΙΓΩ465ΦΥΟ-ΚΔΦ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας»,
 6. την ανάγκη προστασίας της υγείας των πολιτών, των φοιτητών και των εργαζομένων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από τον καπνό,
 7. το γεγονός ότι από αυτές τις διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. αποφασίζει

A. Την κατάρτιση σχεδίου για την αποτροπή του καπνίσματος και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (στο εξής, Α.Σ.Κ.Τ.), ως ακολούθως:

 1. Απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους εσωτερικούς και αίθριους χώρους της Α.Σ.Κ.Τ., συμπεριλαμβανομένων των κλιμακοστασίων και των ακάλυπτων χώρων,
 2. Σήμανση για την απαγόρευση του καπνίσματος σε εμφανή σημεία της Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις,
 3. Λήψη μέτρων αποτροπής καπνίσματος στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.Κ.Τ.(ενδεικτικά απομάκρυνση σταχτοδοχείων, αναπτήρων, ανάρτηση ανακοινώσεων),
 4. Ενημέρωση του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στην Α.Σ.Κ.Τ.για τη σχετική νομοθεσία περί απαγόρευσης του καπνίσματος και της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, για το σχέδιο ελέγχου καπνίσματος, τον τρόπο καταγγελίας και τον κατάλογο προστίμων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στα νέα προϊόντα καπνού και στα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα, αυτά εξομοιώνονται με τα προϊόντα καπνού, ως προς τη χρήση τους,
 5. Οργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών (Ημερίδων) με σκοπό την ευαισθητοποίηση του πάσης φύσεως προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ.,
 6. Επίβλεψη των εγκαταστάσεων της Α.Σ.Κ.Τ. για την τήρηση των διατάξεων του αντικαπνιστικού νόμου,
 7. Κλήση αρμοδίων Οργάνων Ελέγχου σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας,

viii. Συνεργασία υπευθύνων με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου και γνωστοποίηση στοιχείων που τυχόν ζητηθούν.

B. Τον ορισμό υπευθύνων για την εφαρμογή του σχεδίου για την αποτροπή του καπνίσματος της Α.Σ.Κ.Τ., ως εξής:

 1. τους προϊσταμένους μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος, ως υπεύθυνους για τον χώρο των υποκείμενων μονάδων τους,
 2. τους Διευθυντές εργαστηρίων και τους υπεύθυνους μαθημάτων ως υπεύθυνους για τον χώρο των εργαστηρίων και των μαθημάτων τους, αντίστοιχα,
 3. για τους κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι αποτελούν χώρους ευθύνης δύο ή περισσοτέρων προϊσταμένων, υπάρχει συνυπευθυνότητα αυτών, όσον αφορά στην εφαρμογή του ανωτέρω σχεδίου.

Ενέργειες Υπευθύνων

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος, ο Υπεύθυνος πρέπει να μεριμνά στον χώρο ευθύνης του για τα ακόλουθα:

για την εφαρμογή του Σχεδίου Αποτροπής του Καπνίσματος της Αρχής και ειδικότερα,

 1. να ανταποκρίνεται σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης και ναπραγματοποιεί συστάσεις στους παραβάτες,
 2. να προβαίνει σε κλήση των αρμοδίων Οργάνων Ελέγχου σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης,
 3. να συνεργάζεται με τα αρμόδια Όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου.

Επιπλέον, ο Υπεύθυνος στον χώρο ευθύνης του οφείλει να προβαίνει σε τακτικούς (μηνιαία βάση) και σε έκτακτους ελέγχους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας (διατήρηση απαγορευτικών σημάτων, απουσία σταχτοδοχείων, κ.λπ.) και να αποτυπώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε ένα βιβλίο καταγραφής διαπιστώσεων στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία πραγματοποίησης του ελέγχου και η διαπίστωση ή μη παραβάσεων.

Επίσης, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Διοικητικού, ο Υπεύθυνος στον χώρο ευθύνης του μπορεί:

o να οργανώνει ενημερωτικές εκστρατείες με σκοπό την ευαισθητοποίηση των εργαζόμενων
o να διανείμει ενημερωτικό υλικό ή φυλλάδια που εξηγούν τις επιπτώσεις του καπνίσματος στον

χώρο της εργασίας και περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία:
i. σαφή δήλωση για τους χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα,
ii. σαφή δήλωση για τον χώρο όπου επιτρέπεται το κάπνισμα (αν υπάρχει),
iii. σαφή δήλωση σχετικά με την επιβολή κυρώσεων και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης,

Γ. Διοικητικό πρόστιμο – Πειθαρχικές ευθύνες

Διοικητικό πρόστιμο
Τα Όργανα Ελέγχου της υπ’ αριθμ. Δ2β/ΓΠ/οικ. 80727/15.11.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4177/Β’/15.11.2019)

επιβάλλουν, διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο) στους υπεύθυνους της Α.Σ.Κ.Τ., σύμφωνα με τα κατωτέρω αναλυτικά εκτιθέμενα (Πίνακας) για παραβάσεις όπως οι ακόλουθες:

 1. 1)  Μη κατάρτιση Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και ορισμός υπευθύνων,
 2. 2)  Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων),
 3. 3)  Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης,
 4. 4)  Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων Οργάνων Ελέγχου,
 5. 5)  Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου. Πίνακας

Κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς και 100 ευρώ για τον καπνιστή αίθριους χώρους της Α.Σ.Κ.Τ.,
συμπεριλαμβανομένων των κλιμακοστασίων
και των ακάλυπτων χώρων

Σε κάθε περίπτωση επανάληψης των ανωτέρω παραβάσεων-υποτροπής διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο.

Πειθαρχικές ευθύνες

Η παράβαση των διατάξεων απαγόρευσης του καπνίσματος από δημόσιους λειτουργούς στους χώρους εγκατάστασης της Α.Σ.Κ.Τ., συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα για το στέλεχος παραβάτη (καπνιστή) και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους. Τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα κρίνουν το πειθαρχικό παράπτωμα, όπως αυτό διαπιστώνεται από αυτά (Δ2β/Γ.Π. οικ. 90189/20.12.2019, ΑΔΑ: Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ).

Η Πρύτανις

Δρ Ερατώ Χατζησάββα

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο