Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

 • Α.ΔΙ.Π. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας
 • Ε.Ε.Α. Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης
 • ΕΘ.Α.Α.Ε.  Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Ε.Λ.Κ.Ε. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
 • Ε.Ο.Α. Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης
 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
 • Ε.Σ.Π.Α. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
 • ΜΟ.ΔΙ.Π. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
 • ΟΜ.Ε.Α. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
 • Τ.Π.Ε. Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA)

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA)

Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE)

Διεθνές Δίκτυο Οργανισμών για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (INQAAHE)

Ευρωπαϊκό Μητρώο Διασφάλισης Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση (EQAR)

Ένωση Ευρωπαίων Φοιτητών/Φοιτητριών (ESU)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων στην Ανώτατη Εκπαίδευση (enic-naric.net)

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο