Strategic planning unit


[Translation pending]

Αριθμός απόφασης 5686 που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 7252,Τεύχος Β’ 31/12/2022

Σύσταση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 14 και την παρ. 5 του άρθρου 448 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141), καθώς και τα άρθρα 216, 433 και 470,

2. τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12),

3. τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),  σε συνδυασμό με τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδικτυακό «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

4. την περ. (θ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),

5. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

6. το π.δ. 11/2005 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (Α΄ 9),

7. την υπό στοιχεία 125864/Ζ1/7.8.2019 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και (3) Αντιπρυτάνεων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με θητεία από 1.9.2019 έως 31.8.2022» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564),

8. την υπό στοιχεία 105168/Z1/12.8.2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 650), περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των τριών (3) Αντιπρυτάνεων της Α.Σ.Κ.Τ. έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 31.8.2023,

9. την υπ’ αρ. 3678/21.9.2022 πρυτανική πράξη συγκρότησης Πρυτανικού Συμβουλίου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΔΑ: ΨΟΘ746Ψ8ΝΖ-ΓΙ5),

10. την αναγκαιότητα διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλέψεων του ν. 4957/2022 μέχρι και την έκδοση του Οργανισμού του Ιδρύματος σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 469 και 470 αυτού,

11. την 8η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με ημερομηνία 14 Νοεμβρίου (θέμα 4ο),

12. το υπ’ αρ. 5579/20.12.2022 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Α.Σ.Κ.Τ.,

13. την 11η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου 2022 (θέμα 4ο ΑΔΑ: 692Ξ46Ψ8ΝΖ- Ι1Ν),

14. το γεγονός ότι, σύμφωνα και με το υπ’ αρ. 5579/ 20.12.2022. έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με την παρούσα απόφαση θα δημιουργηθεί νέα θέση ευθύνης Προϊσταμένου Τμήματος και θα προκληθεί συνολική μηνιαία δαπάνη ύψους 366,25 ευρώ (επίδομα θέσης: 290,00 ευρώ, μέγιστες εργοδοτικές εισφορές: 76,25) και συνολική ετήσια δαπάνη ύψους 4.395,00 ευρώ, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ,

15. την προφορική εισήγηση του Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, αποφασίζει:

Α. Τη σύσταση, το επίπεδο και τη διοικητική διάρθρωση της προβλεπόμενης στο άρθρο 216 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση – Οργανωτική Δομή

1. Συστήνεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών διοικητική δομή, με ονομασία «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού», ως αυτοτελής και ανεξάρτητη μονάδα σε επίπεδο Τμήματος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη και συνεργάζεται με το Συμβούλιο Διοίκησης.

Της Μονάδας προΐσταται υπάλληλος του Α.Ε.Ι., με μόνιμη σχέση εργασίας ή με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

2. Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού διαρθρώνεται εσωτερικά από:

α) την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και

β) την Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία συστήνεται σε επίπεδο γραφείου.

Άρθρο 2

Αποστολή

Αποστολή της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. και η σύνταξη σχεδίων συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12).

Άρθρο 3

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

1. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη,

β) τους Αντιπρυτάνεις,

γ) τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που εκπροσωπούν διαφορετικές επιστήμες που θεραπεύονται από το Α.Ε.Ι.,

δ) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. και ο Προϊστάμενος της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού.

2. Η θητεία της Επιτροπής είναι τετραετής και παράλληλη με τη θητεία του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

3. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α) η κατάρτιση πρότασης στρατηγικού σχεδίου για την ακαδημαϊκή και ερευνητική ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία, καθώς και της ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και η υποβολή της στο Συμβούλιο Διοίκησης για την έγκρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 224 του ν. 4957/2022,

β) η αξιολόγηση των προτάσεων αναπτυξιακών σχεδίων των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων του Α.Ε.Ι., καθώς και των σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού του άρθρου 227 του ν. 4957/2022, ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226 και βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του άρθρου 228 του ν. 4957/2022 και η εναρμόνισή τους με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 224 του ν. 4957/2022,

γ) η κατάρτιση προτάσεων συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) και η υποβολή τους στο Συμβούλιο Διοίκησης για την έγκρισή τους, καθώς και η συνεργασία, κατά την εφαρμογή τους, με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης: δα) του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού, δβ) των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 και δγ) της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 4

Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού

1. Η Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού συστήνεται σε επίπεδο Γραφείου, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού. Στελεχώνεται με διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και προΐσταται αυτής υπάλληλος του Α.Ε.Ι., με μόνιμη σχέση εργασίας ή με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

2. Ειδικότερα αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού (εφεξής γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού) είναι:

α) η εκτέλεση των αποφάσεων και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού,

β) η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων από τις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες, που είναι αναγκαία για τη σύνταξη και τεκμηρίωση του στρατηγικού σχεδίου, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών παρακολούθησης της υλοποίησής του,

γ) ο συντονισμός της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020,

δ) η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των σχεδίων: δα) ψηφιακού μετασχηματισμού του άρθρου 227 του ν. 4957/2022, δβ) ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226 του ν. 4957/2022 και δγ) βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του άρθρου 228 του ν. 4957/2022,

ε) η παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης των έργων που αφορούν στην ανάπτυξη των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.,

στ) η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στη στρατηγική για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στην ανώτατη εκπαίδευση και η σχετική ενημέρωση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων, καθώς και των λοιπών οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι.,

ζ) η συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4653/2020,

η) η εκπόνηση μελετών για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει, ανάπτυξης του Α.Ε.Ι. στους τομείς δραστηριότητάς του,

θ) η συνεργασία με τη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Α.Ε.Ι. για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που επιτρέπει την παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού και της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι. και

ι) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που προβλέπεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΝΟΣ

© ASFA 2024. All rights reserved.