ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


 • Συγκέντρωση των υποβαλλόμενων πρωτογενών αιτημάτων και κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών.
 • Υποβολή των αιτημάτων συνοδευόμενη με εισήγηση για έγκριση στις αρμόδιες αρχές.
 • Διενέργεια ηλεκτρονικών, ανοικτών και πρόχειρων διαγωνισμών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Ανάδειξη των επιτροπών διεξαγωγής των διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής.
 • Διεκπεραίωση όλων των σχετικών με τους διαγωνισμού διαδικασιών.
 • Επικοινωνία με την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για θέματα που αφορούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες και αποστολή των απαραίτητων έγγραφων που θα  ζητηθούν.
 • Κατάρτιση συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών μέσο του Τακτικού Προϋπολογισμού, έργων και μελετών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Έκδοση και ανάρτηση των απαιτούμενων πράξεων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Σύνταξη και ανάρτηση στη «Διαύγεια» όλων των έγγραφων που σχετίζονται με την υλοποίηση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών με απευθείας ανάθεση είτε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών.
 • Τήρηση αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.
 • Τήρηση αρχείου διαγωνισμών και συμβάσεων.
 • Επικοινωνία με αναδόχους για την αναζήτηση προσφορών.
 • Επικοινωνία και αναζήτηση αναδόχων για  μικροπρομήθειες διοικητικών υπηρεσιών, οργανικών μονάδων, εργαστηρίων καθώς και για μικροεπισκευές στους χώρους της Α.Σ.Κ.Τ.

Επικοινωνία:

Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών:

Γεώργιος Ναούμ
Τηλ.: 210 3897 141
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gnaoum@asfa.gr

Ζωή-Άλκηστις Γεωργίου
Τηλ.: 210 3897 106
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: zgeorgiou@asfa.gr


Δ/νση: Κεντρικό κτήριο διοίκησης

Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα

© ASFA 2024. All rights reserved.